Trwa ładowanie...
d1fzot8
d1fzot8

Informacje ze spółek

Spółka Zelmer opublikowała skonsolidowane wyniki za IV kwartał 2009 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 164 mln zł, zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 407 tys. Zł, natomiast zysk netto jednostki dominującej osiągnął wartość 2,1 mln zł.
Share
d1fzot8

ZELMER

Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki za IV kwartał 2009 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 164 mln zł, zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 407 tys. Zł, natomiast zysk netto jednostki dominującej osiągnął wartość 2,1 mln zł.

BM BPH Grupa kapitałowa Zelmer w czwartym kwartale 2009 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży wyższe o ponad 9% w stosunku do czwartego kwartału roku 2008 r. Zysk operacyjny spadł o 98%, natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej osiągnął wartość dodatnią w porównaniu ze stratą w IV kwartale 2008 r. Znaczący spadek zysku spowodowany był w głównej mierze wzrostem kosztów sprzedaży o pond 64 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wpływ na wzrost kosztów sprzedaży w IV kwartale 2009 r. miały przede wszystkim koszty związane z przeprowadzanymi kampaniami reklamowymi w spółkach zależnych oraz rozwoju działalności handlowej w regionie Europy Środkowo - Wschodniej, szczególnie w Rosji. Na wyniki minionego kwartału wpłynęło także spowolnienie gospodarcze i upadek znaczących odbiorców na rynku krajowym Avans Północ oraz Avans Centrum Wschód oraz na rynkach zagranicznych m.in. Mir. Grupa zawiązała rezerwę na nieściągalne należności od tych kontrahentów w wysokości około 1,7 mln
PLN. Dodatkowo w efekcie corocznych procesów inwentaryzacji spółka dokonała aktualizacji zapasów i majątku trwałego, w wyniku czego zarejestrowano odpisy aktualizujące w wysokości około 1,1 mln PLN. Opublikowane wyniki mogą wpłynąć na lepsze od rynku kształtowanie się kursu akcji na GPW.

d1fzot8

PKN ORLEN
Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie za IV kwartał 2009 roku. Przychody grupy kapitałowej w trzech ostatnich miesiącach 2009 roku wyniosły 17,81 mld zł a zysk operacyjny wyniósł 334 mln zł. Zysk netto grupy PKN Orlen przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w IV kwartale 2009 roku 302 mln zł wobec 4,89 mld zł straty w IV kwartale 2008 roku.

BM BPH: Wyniki opublikowane przez spółkę są minimalnie gorsze od oczekiwań rynkowych. Konsensus zakładał osiągnięcie przychodów na poziomie 18,51 mld zł, wypracowanie wyniku operacyjnego na poziomie 303 mln zł oraz wyniku netto w wysokości 315 mln zł. W całym 2009 roku przychody grupy PKN Orlen w 2009 roku spadły r/r o 14,6%, do poziomu 67,9 mld zł. Narastająco, po IV kwartałach zysk operacyjny grupy wyniósł blisko 1,1 mld zł wobec 1,6 mld zł straty w 2008 r., natomiast zysk netto wyniósł 1,31 mld zł wobec 2,51 mld zł straty netto rok wcześniej. Jak wskazał zarząd spółki w komentarzu do raportu, pomimo że wyniki operacyjne w IV kwartale 2009 roku odzwierciedlają silny wpływ czynników makroekonomicznych, ujemny wpływ netto obniżenia dyferencjału Ural/Brent, niższe marże modelowych oraz zmiany kursu walutowego zostały częściowo ograniczone przez wyższe wolumeny sprzedaży segmentu petrochemicznego.

YAWAL
Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki za czwarty kwartał 2009 r. Przychody wyniosły 42,55 mln zł. Grupa wypracowała 3,38 mln zł zysku operacyjnego oraz 2,11 mln zł zysku netto.

BM BPH: W czwartym kwartale ub. roku skonsolidowane przychody wzrosły o 43,4% i wyniosły 42,55 mln zł. Spółka uzyskała jednak na znacząco niższe marże na wszystkich poziomach zysku netto, co przyczyniło się wzrostu zysku brutto ze sprzedaży jedynie o 0,8%, który ukształtował się na poziomie 11,36 mln zł. W analizowanym okresie koszty sprzedaży wzrosły o 5,5%, natomiast spółka odnotowała skokowy wzrost kosztów ogólnego zarządu, które zwiększyły się o ponad połowę do kwoty 2,37 mln zł. Grupa odnotowała gorsze saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, co bezpośrednio przyczyniło się do spadku zysku operacyjnego o prawie 1/2. Czwarty kwartał grupa zamknęła zyskiem netto wynoszącym 2,11 mln zł wobec straty netto 2,16 mln zł poniesionej w roku poprzednim. Na roczne wyniki spółki negatywny wpływ miała strata dotycząca realizacji transakcji forward, zawartych w 2008 r., wynosząca 1,83 mln zł oraz znaczący spadek sprzedaży w spółce Final S.A.

BM Banku BPH

d1fzot8

Podziel się opinią

Share
d1fzot8
d1fzot8