Trwa ładowanie...
dbzeu6m
espi

INTAKUS S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 80/2014 (80/2014)

INTAKUS S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 80/2014 (80/2014)

Share
dbzeu6m

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 80 | / | 2014 | kor | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTAKUS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 80/2014 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Intakus S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu dokonuje korekty raportu nr 80/2014 opublikowanego w dniu 31 grudnia 2014 r., poprzez sprostowanie zawartych w jego treści informacji o powiązaniach pomiędzy Spółką Central Fund of Immovables sp. z o.o., a Spółką Glob Investment Sp. z o.o. oraz uzupełnienie jego treści w zakresie informacji dotyczących powiązań Emitenta ze Spółką Glob Investment Sp. z o.o., stosownie przepisów § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim: W raporcie wskazano: ?Pomiędzy Spółką Central Fund of Immovables sp. z o.o. a Spółką Glob Investment Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania osobowe, ani kapitałowe.? Powinno być: Pomiędzy Spółką Central Fund of Immovables sp. z o.o., a Spółką Glob Investment Sp. z o.o. zachodzi powiązanie
kapitałowe, albowiem Spółka Glob Investment Sp. z o.o. posiada znaczący udział w kapitale Emitenta. Pomiędzy Emitentem, a Spółką Glob Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zachodzi powiązanie kapitałowe, albowiem Spółka Glob Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, posiada znaczący udziałów w kapitale Emitenta. Wobec powyższego Raport bieżący nr 80/2014, otrzymuje następujące brzmienie: Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż spółka zależna od Emitenta tj. Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w dniu 30 grudnia 2014 roku zawarła przed notariuszem Mariuszem Wróblewskim w Kancelarii Notarialnej przy ul. Sienkiewicza 33/1 w Łodzi, umowę
sprzedaży udziału wynoszącego 9111/26784 (dziewięć tysięcy sto jedenaście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiątych czwartych) części w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 16/18 i bez numeru oraz ul. Skrzywana 25 o łącznej powierzchni 2,6784 ha, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 3/13 w obrębie G-2, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi ? Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00089899/9 wraz z udziałem we własności posadowionych na niej budynków i budowli za cenę w kwocie 16.700.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów, siedemset tysięcy złotych), na rzecz Spółki Glob Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Cena transakcyjna została zapłacona przed zawarciem umowy sprzedaży. Na podstawie postanowień rzeczonej umowy, zagwarantowano nabywcy udziału tj. Spółce Glob Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, prawo do wyłącznego używania części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.
Wróblewskiego 16/18 i bez numeru oraz ul. Skrzywana 25, obejmującej część działki o numerze ewidencyjnym 3/13 w obrębie G-2 oraz posadowionych na niej budynków, w szczegółowo oznaczonym w umowie zakresie, opisanym na mapie sporządzonej przez uprawnionego geodetę, stanowiącej załącznik do aktu notarialnego. Ponadto strony zobowiązały się do dołożenia należytej staranności w celu dokonania zniesienia współużytkowania wieczystego gruntu i współwłasności budynków zgodnie z dokonanym podziałem do używania, bez jakichkolwiek spłat lub dopłat z tytułu zniesienia współużytkowania gruntu i współwłasności budynków i ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń z tego tytułu. Spółka Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zobowiązała się również do uzyskania zgody wierzycieli hipotecznych na zwolnienie przedmiotu sprzedaży od obciążeń hipotecznych obecnie obciążających nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 16/18 i bez numeru oraz ul. Skrzywana 25, obejmującą działkę o numerze ewidencyjnym 3/13,
najpóźniej do dnia 30 czerwca 2015 roku. Na wydzielonej do używania przez Glob Investment Sp. z o.o. części nieruchomości, znajduje się hala produkcyjna. Pomiędzy Spółką Central Fund of Immovables sp. z o.o., a Spółką Glob Investment Sp. z o.o. zachodzi powiązanie kapitałowe, albowiem Spółka Glob Investment Sp. z o.o. posiada znaczący udział w kapitale Emitenta. Pomiędzy Emitentem, a Spółką Glob Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zachodzi powiązanie kapitałowe, albowiem Spółka Glob Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, posiada znaczący udział w kapitale Emitenta. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbzeu6m

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTAKUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTAKUS S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-055 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Teatralna | | 10-12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71 327 55 11 | | 71 352 63 21 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | intakus@intakus.pl | | www.intakus.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 898-10-51-431 | | 930175372 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Michał Kwczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbzeu6m

Podziel się opinią

Share
dbzeu6m
dbzeu6m