Trwa ładowanie...
d3iuaxi
d3iuaxi
espi

INVENTUM TFI SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjn...

INVENTUM TFI SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna na dzień 30 kwietnia 2014 r. (32/2014)
Share
d3iuaxi

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INVENTUM TFI SA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna na dzień 30 kwietnia 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-120 Warszawa, ul. Złota 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009046, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.") oraz § 38 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 kwietnia 2014 r. na godzinę 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki ulica Złota 59, budynek Skylight, piętro XVII w Warszawie z następującym szczegółowym porządkiem obrad: Porządek obrad Porządek obrad 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 4.Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013 zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej Spółki oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013. 7.Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych poszczególnych funduszy i subfunduszy za rok obrotowy 2013. 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 10.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ? zmiana nazwy spółki. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej ? zmiana nazwy spółki. 13.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd INVENTUM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych informuje, iż opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz wykonywania prawa głosu, zawiera Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszego ogłoszenia. Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Towarzystwo informuje, iż nie stosuje zasady IV.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w związku z tym, iż Statut nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załączniki do RB322014.pdf | wzór pełnomocnictwa, projekty uchwał, procedura uczestnictwa | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INVENTUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(pełna nazwa emitenta)
INVENTUM TFI SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
ZŁOTA 59
(ulica) (numer)
0 22 489-94-30 0 22 489-94-25
(telefon) (fax)
info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl
(e-mail) (www)
634-23-63-973 276718120
(NIP) (REGON)
d3iuaxi

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-03 Agnieszka Rachwalska-Marko Prezes Zarządu
2014-04-03 Andrzej Oziębło Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3iuaxi

Podziel się opinią

Share
d3iuaxi
d3iuaxi