Trwa ładowanie...
dowo6bj
espi

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednost ...

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (20/2014)
Share
dowo6bj
FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2014
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2014-06-24
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN IPOPEMA TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-107 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PRÓŻNA 9
(ulica) ( numer)
(0-22) 236-93-00 (0-22) 236-93-90 tfi@ipopema.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.ipopema.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

TREŚĆ RAPORTU:
OKREŚLENIE ZDARZENIA
1 zawarcie znaczącej umowy TRUE
2 zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy TRUE
- łączna wartość wszystkich umów 18 497 869,45
waluta PLN
3 zmiana znaczącej umowy FALSE
- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy
4 zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy FALSE
- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI
pozycja danych fundusz jednostka zależna od funduszu podmiot
jest stroną transakcji TRUE FALSE TRUE
nazwa podmiotu SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna
siedziba podmiotu Warszawa
SZCZEGÓŁY UMOWY
data zawarcia lub zmiany umowy 2014-06-23
przedmiot umowy Przedmiotem raportu jest zawarcie czterech umów dotyczących weksli wystawionych przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna
istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy Łączna wartość nominalna weksli wynosi 18 497 869,45 zł, weksle są oprocentowane 6% w skali roku płatne przy wykupie weksli (odsetki na wekslach będą liczone wg formuły Act\360), weksle będą przedstawione do zaznaczenia wizy nie później niż 28 grudnia 2015 r., zapłata za weksle nastąpi w ciągu 7 dni od okazania.
określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów Umowa nie zawiera specyficznych warunków.
umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych FALSE
- maksymalna wysokość kary umownej (lub)
- podstawa przekroczenia określonego limitu
- zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar FALSE
umowa zawiera zastrzeżenie warunku FALSE
- określenie warunku
- charakter warunku
umowa zawiera zastrzeżenie terminu FALSE
- określenie terminu
- charakter terminu
kryterium uznania umowy za znaczącą umowę Zgodnie z z § 2 ust. 1 pkt 44) oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. nr 33, poz. 259; z późn. zm.), Fundusz zawarł znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ wartość umowy przekracza 10 % wartości aktywów netto Funduszu oraz łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy z jednym podmiotem i podmiotami zależnymi spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia.
Fundusz zawarł w okresie 12 miesięcy z SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna umowy dotyczące papierów wartościowych na łączną kwotę 18 497 869,45 zł, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Istotne warunki poprzedniej umowy: data zawarcia umowy 23 maja 2014 r., Przedmiotem znaczącej umowy były obligacje imienne serii E1 o numerach od 00001 do 10 000, o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każda wyemitowane przez ?Belwederska? Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Rybie, ul. Jarząbka 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000281240, NIP 8971728777. Łączna cena obligacji wynosi 10 000 000 zł (dziesięć milionów złotych).
Plik Opis

Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2014-06-24 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu
2014-06-24 Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu

Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

dowo6bj

Podziel się opinią

Share
dowo6bj
dowo6bj