Trwa ładowanie...
d173ca5
d173ca5
espi

IZNS IŁAWA S.A. - Nabycie aktywów o znacznej wartości oraz zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę ...

IZNS IŁAWA S.A. - Nabycie aktywów o znacznej wartości oraz zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę (8/2012)
Share
d173ca5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IZNS IŁAWA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie aktywów o znacznej wartości oraz zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IZNS Iława S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje o tym, że w dniu 15 lutego 2012 r., za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie Spółka nabyła od Desariba Consulting Limited z siedzibą w Larnace, Republika Cypru ("Desariba") 109.096 (słownie: sto dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) imiennych akcji uprzywilejowanych serii B w spółce pod firmą Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, zarejestrowana za numerem KRS 000074520 ("ZPM
Henryk Kania SA") o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda, za łączną cenę 40.430.977,60 zł (słownie: czterdzieści milionów czterysta trzydzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy) ("Umowa"). Źródłem finansowania nabycia wyżej wymienionych akcji są środki pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego poprzez emisje i objęcie akcji serii D (jak wskazano w raporcie bieżącym nr 7/2012 z dnia 16 lutego 2011 r. ). Powyższe akcje stanowią 26,15% udziałów w kapitale zakładowym ZPM Henryk Kania SA. Nabyte akcje zostały nabyte jako długoterminowa lokata kapitału Spółki. Desariba jest podmiotem zależnym bezpośrednio od HK Holding k.s. z siedzibą w Čadca, Słowacja ("HK Holding"), podczas gdy HK Holding jest spółką zależną od Pana Henryka Kani, który jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki. Wszystkie istotne postanowienia Umowy, w tym sposób rozliczenia ceny nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium
uznania nabytych akcji za aktywa znacznej wartości stanowi ich wartość wynosząca więcej niż 10 % kapitałów własnych Spółki. Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 15 lutego 2012 roku została zawarta Umowa Potrącenia pomiędzy Spółką a Desariba, na mocy której strony dokonały umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności w kwocie 40.012.966,80 złotych, wynikających z wierzytelności Spółki wobec Desariba z tytułu wniesienia wkładu na pokrycie obejmowanych akcji w kapitale zakładowym Spółki wobec objęcia akcji serii D Spółki (jak wskazano w raporcie bieżącym nr 7/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku) oraz Desariba wobec Spółki z tytułu zapłaty ceny wynikającej z Umowy. Kryterium uznania ww. umów za znaczące stanowi wartość przedmiotu umów wynosząca więcej niż 10 % kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IZNS IŁAWA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZNS IŁAWA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
14-200 Iława
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grunwaldzka 13
(ulica) (numer)
(089) 648-21-31 648-41-29
(telefon) (fax)
izns@izns.com.pl izns.com.pl
(e-mail) (www)
744-000-33-25 510258637
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-16 Paweł Sobków Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d173ca5

Podziel się opinią

Share
d173ca5
d173ca5