Trwa ładowanie...
d1uwh4c

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Podpisanie umowy nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o. (12/2015)

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Podpisanie umowy nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o. (12/2015)

Share
d1uwh4c

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. - w nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2014 z dnia 3 września 2014 r. w sprawie podpisania Umowy Wspólników w ramach projektu przygotowania i budowy elektrowni jądrowej oraz 28/2014 z dnia 9 października 2014 r. w sprawie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację - informuje, że w dniu 15 kwietnia 2015 r. KGHM Polska Miedź S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (?PGE?), TAURON Polska Energia S.A. i ENEA S.A. zawarły umowę nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o. (?Umowa?) - spółce celowej, która odpowiedzialna jest za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3.000 MWe (?Projekt"). KGHM Polska Miedź S.A., TAURON Polska Energia S.A. i ENEA S.A. nabyły od PGE po 10% udziałów (łącznie 30% udziałów) w PGE EJ 1 sp. z o.o. KGHM Polska Miedź S.A. zapłaci za nabyte udziały 16 mln zł. Zgodnie z Umową Wspólników z dnia 3 września 2014 r. strony będą wspólnie, w
proporcji do posiadanych udziałów, finansować działania w ramach fazy wstępnej Projektu (?Faza wstępna?). Faza wstępna ma na celu określenie takich elementów, jak potencjalni partnerzy, w tym partner strategiczny, dostawcy technologii, wykonawcy EPC (Engineering, Procurement, Construction), dostawcy paliwa jądrowego oraz pozyskanie finansowania dla Projektu, a także organizacyjne i kompetencyjne przygotowanie PGE EJ 1 sp. z o.o. do roli przyszłego operatora elektrowni jądrowej, odpowiedzialnego za jej bezpieczną i efektywną eksploatację (?Postępowanie Zintegrowane"). Strony Umowy Wspólników przewidują, że kolejne decyzje dotyczące Projektu, w tym decyzje dotyczące deklaracji dalszego uczestnictwa poszczególnych Stron w kolejnym etapie Projektu, zostaną podjęte po zakończeniu Fazy wstępnej bezpośrednio przed rozstrzygnięciem Postępowania Zintegrowanego. Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Signing of an agreement for the acquisition of shares in PGE EJ 1 sp. z o.o. The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. – in reference to current report no. 26/2014 dated 3 September 2014 concerning the signing of a Shareholders Agreement in the project for the preparation and building of a nuclear power plant, and current report no. 28/2014 dated 9 October 2014 concerning the approval of the President of the Office of Competition and Consumer Protection for concentration – announces that on 15 April 2015 KGHM Polska Miedź S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”), TAURON Polska Energia S.A. and ENEA S.A. signed an agreement (“the Agreement”) for the acquisition of shares in PGE EJ 1 sp. z o.o. – the special purpose company which is responsible for the preparation and execution of the investment to build and operate the first Polish nuclear power plant with a capacity of approx. 3.000 MWe ("the Project"). KGHM Polska Miedź S.A., TAURON Polska Energia S.A. and ENEA S.A. each acquired from PGE
10% of the shares in PGE EJ 1 sp. z o.o. (a total of 30% of the shares). KGHM Polska Miedź S.A. will pay the amount of PLN 16 million for the acquired shares. According to the Shareholders Agreement dated 3 September 2014, the parties will jointly, proportionally to their interest, fund activities of the initial phase of the Project (“the Initial Phase”). The Initial Phase’s objective is to determine such elements as potential partners, including the strategic partner, technology suppliers, EPC (Engineering, Procurement, Construction) contractors, nuclear fuel suppliers and acquiring funds for the Project, as well as preparing PGE EJ 1 sp. z o.o. organisationally and in terms of the skills required for its role as the nuclear power plant’s future operator, responsible for its safe and efficient operation (“Integrated Proceedings”). The Parties to the Shareholders Agreement expect that subsequent decisions concerning the Project, including a decision on the further participation of each Party in the next
stage of the Project, will be made after the end of the Initial Phase and directly before the conclusion of the Integrated Proceedings. Legal basis: Art. 56 sec. 5 of the Act dated 29 July 2005 on public offerings and conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and on public companies (unified text: Journal of Laws 2013.1382). | | |
| | | | |

d1uwh4c

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | Surowcowy (sur) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 59-301 | | Lubin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | M. Skłodowskiej-Curie | | 48 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (+48) 76 7478 200 | | (+48) 76 7478 500 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@kghm.com | | www.kghm.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6920000013 | | 390021764 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Marcin Chmielewski Wiceprezes Zarządu
2015-04-15 Artur Tarnowski Dyrektor Naczelny ds. Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uwh4c

Podziel się opinią

Share
d1uwh4c
d1uwh4c