Trwa ładowanie...
d1djpsq
d1djpsq
espi

KOGENERA - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości (34/2014)

KOGENERA - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości (34/2014)
Share
d1djpsq

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-16 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KOGENERA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOGENERACJI S.A. przekazuje, że w dniu 16 października 2014 r. otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego dla Wrocławia ? Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych o ustanowieniu w dniu 7 października 2014 r. poprzez dokonanie wpisów w księgach wieczystych hipoteki umownej łącznej o najwyższym pierwszeństwie i sumie 146 630 916 zł: - na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej a także na prawach własności budynków, budowli stanowiących odrębne nieruchomości i urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności objętych KW nr WR1K/00097112/4 oraz - na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrocławiu przy Placu Strzeleckim a także na prawach własności budynków, budowli stanowiących odrębne nieruchomości i urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności objętych KW nr WR1K/00044316/8 prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia ? Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Hipoteka łączna ustanowiona została na rzecz EDF
INVESTISSEMENTS GROUPE SA z siedzibą w Brukseli w celu zabezpieczenia roszczeń o spłatę kwot głównych oraz wszelkich odsetek związanych z pożyczkami lub ich dotyczących, jak też innych roszczeń wynikających i szczegółowo opisanych w umowie pożyczki w wysokości 122 192 430 zł przeznaczonej na finansowanie zadania: Zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania instalacji odazotowania spalin w EDF Polska S.A. i Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w zakresie obiektu Elektrociepłownia Wrocław, o której Spółka informowała Raportem Bieżącym 30/2014 w dniu 1 sierpnia 2014 r. Wartość netto aktywów, na których ustanowiono ww. zabezpieczenia w księgach rachunkowych Emitenta wynosi na dzień 30 września 2014 r. 168 321 tys. zł. Pomiędzy osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Emitenta a EDF INVESTISSEMENTS GROUPE SA nie istnieją żadne powiązania. Pomiędzy Emitentem a EDF INVESTISSEMENTS GROUPE SA istnieją następujące powiązania: a. EDFI SAS posiada bezpośrednio i pośrednio
(a EDF S.A. pośrednio) 7 450 001 akcji stanowiących 50% akcji plus jedna akcja w kapitale zakładowym Emitenta i w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta: ? należących bezpośrednio do EDFI SAS i pośrednio do EDF - 2 483 830 akcji, stanowiących 16,67% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym i udziału w głosach na walnym zgromadzeniu, ? należących pośrednio do EDFI SAS i pośrednio do EDF - 2 642 869 akcji, stanowiących około 17,74% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym i udziału w głosach na walnym zgromadzeniu, należących do EDF Polska SA, ? należących pośrednio do EDFI SAS i pośrednio do EDF - 2 323 302 akcji, stanowiących 15,59% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym i udziału w głosach na walnym zgromadzeniu, należących do EDF Investment III, podmiotu zależnego EDFI SAS (oraz pośrednio również EDF). EDF S.A. posiada bezpośrednio 100% akcji spółki EDFI SAS. b. EDF S.A. posiada bezpośrednio 100% akcji spółki SOCIÉTÉ C3 S.A.S. Spółka SOCIÉTÉ C3 S.A.S. posiada 95,51% akcji EDF
INVESTISSEMENTS GROUPE SA (pośrednio EDF S.A. posiada 95,51% akcji w spółce EDF INVESTISSEMENTS GROUPE SA). Wartość aktywów, na których ustanowiono zabezpieczenia przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA
(pełna nazwa emitenta)
KOGENERA Energetyka
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-220 Wroclaw
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łowiecka 24
(ulica) (numer)
071 32 38 100 071 3293521
(telefon) (fax)
kogeneracja@kogeneracja.com.pl www.kogeneracja.com.pl
(e-mail) (www)
896-000-00-32 931020068
(NIP) (REGON)
d1djpsq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Wojciech Heydel Prezes Zarządu
2014-10-16 Krzysztof Wrzesiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1djpsq

Podziel się opinią

Share
d1djpsq
d1djpsq