Trwa ładowanie...
d3bpbba
d3bpbba
espi

KONSORCJUM STALI S.A. - Otrzymanie informacji o transakcjach osoby wchodzącej w skład organu zarz...

KONSORCJUM STALI S.A. - Otrzymanie informacji o transakcjach osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego oraz zmianie procentowego udziału w kapitale zakładowym i udziału w ogólnej liczbie głosów (34/2013)
Share
d3bpbba

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KONSORCJUM STALI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie informacji o transakcjach osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego oraz zmianie procentowego udziału w kapitale zakładowym i udziału w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Konsorcjum Stali S.A. w Warszawie (dalej Emitent) stosownie do treści art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.), dalej ustawa o ofercie, oraz art. 160 ust 4 Ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 211, poz. 1384) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do siedziby Emitenta od Janusza Koclęgi ? Wiceprezesa Zarządu (dalej "Zawiadamiający") zawiadomienie o zawarciu przez niego z członkami najbliższej rodziny dwóch umów darowizny akcji Emitenta. Zgodnie z treścią zawiadomienia, które wpłynęło do Emitenta dnia 29 października 2013r. wyżej wskazane umowy darowizny zostały zawarte w dniu 25 października 2013r. poza rynkiem regulowanym i dotyczyły 260.000 akcji Emitenta każda z nich tj. łącznie 520.000 akcji Emitenta. Osoby obdarowane nie wyraziły zgody na publikację
danych osobowych. Przed darowaniem akcji Emitenta Zawiadamiający posiadał 883.283 akcji Emitenta, stanowiących 14,98 % kapitału zakładowego i uprawniających do 883.283 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 14,98 % ogólnej liczby głosów. Obecnie Zawiadamiający posiada 363.283 akcji Emitenta stanowiących 6,16 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 363.283 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 6,16 % ogólnej liczby głosów. Z zawiadomienia wynika również , iż Zawiadamiający oraz członkowie jego rodziny, o których mowa w art. 87 ust. 4 ustawy o ofercie, posiadają na dzień dzisiejszy łącznie 884.333 akcji Emitenta i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 14,99 % kapitału zakładowego Spółki i 14,99 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zawiadamiający nie wskazał podmiotów od Niego zależnych posiadających akcje Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KONSORCJUM STALI S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-462 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stężycka 11 11
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
522-00-04-379 001333637
(NIP) (REGON)
d3bpbba

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Robert Wojdyna Prezes Zarządu Robert Wojdyna
2013-10-29 Marek Skwarski Członek Zarządu Marek Skwarski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bpbba

Podziel się opinią

Share
d3bpbba
d3bpbba