Trwa ładowanie...
d2652kh
d2652kh
espi

KOPEX S.A. - Umowa krajowa jednostki pośrednio zależnej. (48/2011)

KOPEX S.A. - Umowa krajowa jednostki pośrednio zależnej. (48/2011)
Share
d2652kh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa krajowa jednostki pośrednio zależnej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpływie w dniu 26 kwietnia 2011 r. do spółki Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne?Maszyny Górnicze Sp. z o.o. wZabrzu (jednostka pośrednio zależna od Emitenta) podpisanej umowy z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach.Stronami przedmiotowej umowy z dnia 19.04.2011r. są: Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne?Maszyny Górnicze Sp. z o.o.?Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A.?Zamawiający.Przedmiotem umowy jest dzierżawa kombajnu ścianowego typu KSW?460NE produkcji Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych S.A. wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK "Bielszowice".Wartość umowy: 3.252.031,20 zł +VAT.Termin realizacji umowy: 594 dni.Kary umowne: każde ze stron zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% netto wartości umowy, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.Niezależnie od kar
umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionych strat lecz nie wyższego niż wartość przedmiotu umowy.Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu okresowego za czwarty kwartał 2010 roku - 1.346.518 tys. zł), wobec spełnienia łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). W okresie ostatnich 12 miesięcy jednostki zależne Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 183.300 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 45/2011 z dnia 19.04.2011 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 66/2010 z dnia 02.08.2010 roku zawierającym
również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.).Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOPEX Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grabowa 1
(ulica) (numer)
(032) 6047000 (032) 6047100
(telefon) (fax)
kopex@kopex.com.pl kopex.com.pl
(e-mail) (www)
634-012-68-49 271981166
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-26 Marian Kostempski Prezes Zarządu
2011-04-26 Iwona Bereska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2652kh

Podziel się opinią

Share
d2652kh
d2652kh