Trwa ładowanie...
d3pl76n

KOPEX S.A. - Zawarcie znaczącej umowy jako sumy umów z Kompanią Węglową S.A. (9/2015)

KOPEX S.A. - Zawarcie znaczącej umowy jako sumy umów z Kompanią Węglową S.A. (9/2015)

Share
d3pl76n

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy jako sumy umów z Kompanią Węglową S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) zawiadamia, że w dniu 25.02.2015 r. otrzymał informację, na podstawie której stwierdza, że Emitent i podmioty zależne Emitenta, w okresie od dnia 4 marca 2014 r. zawarły z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach oraz jej podmiotem zależnym szereg umów, których łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta (według stanu z ostatniego opublikowanego przez Emitenta raportu kwartalnego QSr - 4/2014 w dniu 25 lutego 2015 roku). Wartość kapitałów własnych Emitenta będących podstawą kryterium wynosi 1.538.273 tys. zł. Łączna wartość umów zawartych z Kompanią Węglową S.A. oraz jej podmiotem zależnym, o których Emitent powziął informacje, w okresie od 4 marca 2014 r. do 25 lutego 2015 r. wynosi 172.562.952,18 zł netto. Stosownie do § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133) - RMF, spełnione zostały kryteria zawarcia znaczącej umowy. Umową o największej wartości spośród zawartych w ww. okresie jest umowa datowana na 03.02.2015 r., otrzymana w dniu 25.02.2015 r., której stronami są Kompania Węglowa S.A. - Zamawiający oraz KOPEX MACHINERY S.A. (jednostka zależna Emitenta) - Wykonawca. Przedmiotem ww. umowy jest: Leasing finansowy wraz z dostawą trzech nowych przenośników taśmowych typu WAMAG PTD 1400 produkcji KOPEX MACHINERY S.A. dla Kompanii Węglowej S.A. Oddziału KWK ?Marcel?. Każdy z przenośników stanowi odrębny przedmiot leasingu. Łaczna wartość umowy netto wynosi : 24.199.999,98 zł (raty kapitałowe + odsetki). Płatność za okres używania każdego przedmiotu leasingu została rozłożona na 36 comiesięcznych rat. Część odsetkowa ustalana będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększaną o stałą marżę. Każda ostatnia 36 rata może opiewać na inną
kwotę w celu wyrównania różnic wynikających z zaokrągleń obliczeniowych - tzw. rata wyrównująca. Płatności leasingowe będą realizowane miesięcznie począwszy od ostatniego dnia następnego miesiąca, po dacie w której Zamawiający przyjmie przedmiot leasingu do używania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. W momencie uregulowania ostatniej raty leasingowej oraz wszystkich należnych opłat wynikających z umowy nastąpi sprzedaż przedmiotu leasingu Zamawiającemu za kwotę 1,00 zł netto. Termin realizacji umowy: 1. PT 1400 o długości 35 m ? dostawa do 5 miesięcy od zawarcia umowy, 2. PT 1400 o długości 1200 m ? uruchomienie do 6 miesięcy od zawarcia umowy, 3. PT 1400 o długości 280 m ? dostawa do 6 miesięcy od zawarcia umowy. Postanowienia dotyczące kar umownych ( wg kryteriów RMF): 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: a) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto
umowy, b) w wysokości 0,1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia ponad termin realizacji określony w umowie do 10 dnia włącznie, c) w wysokości 1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia powyżej 10 dni ponad termin realizacji określony w umowie. 2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy. 3. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w pkt. 1 i 2 strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionych strat, do wartości umowy brutto. Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014
r. poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pl76n

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOPEX Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOPEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-172 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Grabowa | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 6047000 | | (032) 6047100 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | kopex@kopex.com.pl | | kopex.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-012-68-49 | | 271981166 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Joanna Węgrzyn Członek Zarządu
2015-02-26 Piotr Broncel Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pl76n

Podziel się opinią

Share
d3pl76n
d3pl76n