Trwa ładowanie...
d1rldwy

KRAKCHEMIA S.A. - Raport roczny R 2013

KRAKCHEMIA S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d1rldwy
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 583 091 535 663 138 469 128 346
Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej 10 006 14 634 2 376 3 506
Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej 11 160 12 758 2 650 3 057
Zysk netto z działalności kontynuowanej 9 007 10 238 2 139 2 453
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 126 -3 509 3 592 -841
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -332 -2 431 -79 -582
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 830 -21 530 910 -5 159
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie 18 624 -27 470 4 423 -6 582
Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) 9 564 382 10 000 000 9 564 382 10 000 000
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) 0,94 1,02 0,22 0,25
Aktywa razem 190 896 177 417 46 030 43 397
Zobowiązania długoterminowe 22 631 2 321 5 457 568
Zobowiązania krótkoterminowe 99 883 104 891 24 084 25 657
Kapitał własny 68 382 70 205 16 489 17 173
Kapitał zakładowy 9 000 10 000 2 170 2 446
Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) 9 564 382 10 000 000 9 564 382 10 000 000
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) 7,15 7,02 1,72 1,72
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 12 miesięcy 2012 roku wyniósł: 1 EUR=4,2110 PLN, a za 12 miesięcy 2012 roku wyniósł: 1 EUR=4,1736 PLN.Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2013 roku, który wynosił: 1 EUR=4,1472 PLN, na 31.12.2012 który wynosił: 1 EUR=4,0882 PLN Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
pismo_prezesa.pdf Pismo Prezesa Zarządu
sprawozdaniefinansowe2013.pdf Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
sprawozdanie_z dzialalnosci_KRAKCHEMIASAza_2013 rok.pdf Sprawozdanie z działalności KRAKCHEMIA SA za 2013 rok zawierające: oświadczenie zarządu dotyczące sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności, oświadczenie zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów
oswiadczenieladkorporacyjny_2013.pdf Oświadczenie ład korporacyjny
opiniairaport.pdf Opinia i raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1rldwy

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-12 | | | | | | | |
| | | KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | KRAKCHEMIA S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 30-832 | | Kraków | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Płk. Dąbka 10 | | 10 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 945-19-23-562 | | 357220430 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu
2014-03-12 Włodzimierz Oprzędek Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Dorota Widz-Szwarc główny księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1rldwy

Podziel się opinią

Share
d1rldwy
d1rldwy