Trwa ładowanie...
d19sb84

KRUK S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

KRUK S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d19sb84
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 405 611 342 992 96 322 82 181
Zysk na działalności operacyjnej 152 945 136 673 36 320 32 747
Zysk przed opodatkowaniem 98 487 85 094 23 388 20 389
Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej 97 754 81 194 23 214 19 454
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -37 181 -54 488 -8 829 -13 055
Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy -367 188 -309 269 -87 197 -74 101
Wpłaty od osób zadłużonych 537 727 451 329 127 696 108 139
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 527 -5 804 -1 787 -1 391
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 37 237 66 816 8 843 16 009
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -7 471 6 524 -1 774 1 563
Rozwodniony zysk na jedną akcję 5,66 4,78 1,34 1,15
Średnia liczba akcji ( w tys. szt) 16 914 16 900 16 914 16 900
Zysk na jedną akcję 5,77 4,80 1,37 1,15
Stan na 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
Aktywa razem 1 162 825 971 430 280 388 237 618
Zobowiązania długoterminowe 513 451 409 179 123 807 100 088
Zobowiązania krótkoterminowe 233 819 244 619 56 380 59 835
Kapitał własny 415 555 317 632 100 201 77 695
Kapitał akcyjny 16 959 16 900 4 089 4 134
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 24,50 18,79 5,91 4,60
Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:- pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią artytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni miesiąc danego okresu; kurs ten wyniósł:* za okres bieżący - 4,2110,* za okres poprzedni - 4,1736;- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, kurs ten wyniósł:* za okres bieżący - 4,1472,* za okres poprzedni - 4,0882.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GRUPAKRUKSF31.12.2013_04032014.pdf Sprawozdanie finansowe Grupy KRUK
OświadczenieGK_01.pdf Oświadczenie w sprawie wyboru audytora
OświadczenieGK_02.pdf Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania
Opinia+raport31122013skonsolidowane.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta
GKRR2013web_opt.pdf Sprawozdanie Zarządu GK KRUK

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d19sb84

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-12 | | | | | | | |
| | | KRUK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | KRUK S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 54-204 | | Wrocław | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Legnicka | | 56 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 71 790 28 51 | | 71 790 21 80 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 894-23-89-605 | | 931189985 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-03 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2014-03-03 Urszula Okarma Członek Zarządu
2014-03-03 Agnieszka Kułton Członek Zarządu
2014-03-03 Iwona Słomska Członek Zarządu
2014-03-03 Michał Zasępa Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-03 Katarzyna Raczkiewicz Dyrektor ds. Rachunkowości i Podatków Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d19sb84

Podziel się opinią

Share
d19sb84
d19sb84