Trwa ładowanie...
d17b74z
espi

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Poziom produkcji na koniec 2012 roku oraz budżet i plan prac na Ukrai...

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Poziom produkcji na koniec 2012 roku oraz budżet i plan prac na Ukrainie na 2013 rok (2/2012)

Share
d17b74z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Poziom produkcji na koniec 2012 roku oraz budżet i plan prac na Ukrainie na 2013 rok | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Kierownictwo KULCZYK OIL VENTURES INC. ("KOV" lub "Spółka") informuje, iż w Kanadzie, za pośrednictwem systemu SEDAR publikowana jest informacja o zakończeniu roku 2012 produkcją netto na poziomie 17,7 mln stóp sześciennych dziennie (?MMcf/d") i 203 baryłek gazu ziemnego (?NGL") dziennie lub 3.154 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (?boe/d"). Cała produkcja Spółki pochodzi z jej aktywów na Ukrainie, prowadzonych przez KUB-Gas LLC (?KUB-Gas"), spółkę zależną KOV (pośrednio 70 proc. udziału). Budżet i program prac na 2013 r. dotyczący aktywów KUB-Gasu został uzgodniony przez wszystkich udziałowców KUB-Gasu. Produkcja netto na Ukrainie na koniec 2012 roku osiągnęła poziom 17,7 MMcf/d i 203 baryłek NGL dziennie (3.154 boe/d) i była o 102 proc. wyższa, w ujęciu boe, niż na koniec 2011 roku. W 2012 roku odebrano nowe
urządzenie typu "snubbing unit", przeszkolono personel i przeprowadzono dwie operacje wydobycia z dwóch horyzontów. Pozyskano 225 km2 nowych danych sejsmicznych 3D z obszaru Północne Makiejewskoje. W ciągu roku wykonano lub rozpoczęto wiercenia sześciu odwiertów, na koniec roku pięć odwiertów było orurowanych do głębokości całkowitej ("TD"), a nad szóstym prowadzono prace. Zatwierdzono budżet dla KUB-Gasu na 2013 r. w wysokości 54,8 mln USD (38,4 mln USD dla 70 proc. udziału KOV). Plan na 2013 r. zakłada wykonanie do ośmiu odwiertów (sześć zostanie wykonanych na pewno, dwa ? warunkowo), wliczając w to obecnie realizowany NM-2. Operacja wydobycia z dwóch horyzontów obejmie do pięciu odwiertów w I połowie roku, zaś dalsze takie działania będą możliwe pod koniec 2013 r. Program szczelinowania obejmie pięć odwiertów, przy czym prace będą realizowane głównie w III kwartale 2013 r. Plan na 2013 r. przewiduje budowę dodatkowych urządzeń przetwórczych na potrzeby odwiertów na koncesji Makiejewskoje, w celu
efektywniejszego zarządzania rosnącą produkcją oraz budowę około 25 km nowego rurociągu. Właściciele KUB-Gasu uzgodnili plan prac i zadecydowali, że budżet KUB-Gasu na 2013 r. w wysokości 54,8 mln USD będzie w całości pokryty z przepływów pieniężnych KUB-Gasu. Odwierty warunkowe będą częścią przyśpieszonego programu na 2013 rok, wykorzystującego urządzenie wiertnicze należące do podmiotu zewnętrznego, zaś do wykonania sześciu "pewnych" odwiertów wykorzystana zostanie wiertnia K-200 należąca do KUB-Gasu. Program prac na 2013 r. będzie się koncentrował na głównych działaniach rozwojowych na obszarach koncesji Makiejewskoje, Olgowskoje i Północne Makiejewskoje, obejmujących wzrost produkcji i rezerw poprzez wykonywanie nowych odwiertów, pogłębienie lub rekonstrukcję istniejących odwiertów i wdrożenie nowych technologii, takich jak wydobycie z wielu horyzontów oraz szczelinowanie hydrauliczne. W opinii KOV cele na 2013 r. są ukierunkowane na zapewnienie stałego wzrostu zarówno produkcji, jak i rezerw, co Spółka
chce osiągnąć dzięki ambitnemu programowi prac. Sukces Spółki w ostatnich dwóch latach przełożył się na mocną pozycję gotówkową oraz na konkretne, techniczne i operacyjne doświadczenie zespołu. Zdaniem Spółki obecnie posiadane koncesje mają znaczący potencjał rozwojowy i wydobywczy, do uwolnienia dzięki stałemu stosowaniu nowych technologii i metod pracy. Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim udostępnionej publicznie przez Emitenta na terytorium państwa jego siedziby, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki KULCZYK OIL VENTURES pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne jest na stronie internetowej www.kulczykoil.com | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 2/2013Date: 2013-01-07Issuer’s trading name: KULCZYK OIL VENTURES INC. Title: Information on 2012 Exit Rate Production and 2013 Ukraine Budget & Work Program Legal basis: other regulations Content:Pursuant to Article 62.8 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Inroduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies, the Management of KULCZYK OIL VENTURES INC. (”KOV” or “Company”) informs that it has published the news release with the SEDAR system in Canada announcing 2012 exit rate net production of 17.7 million cubic feet per day (“MMcf/d”) and 203 barrel of natural gas liquids (“NGL”) per day or 3,154 barrels of oil equivalent per day (“boe/d”). All of the Company’s production comes from its assets in Ukraine operated by KUB-Gas LLC (“KUB-Gas”), a partially-owned subsidiary in which KOV has a 70% effective ownership interest. The 2013 budget and work program for the KUB-Gas assets have been agreed by all shareholders of
KUB-Gas. The exit rate net production was 17.7 MMcf/d and 203 barrels of NGL per day (3,154 boe/d). Exit 2012 production was 102% higher, on a boe basis, than exit 2011 production. In 2012 the Company took delivery of new snubbing unit, trained personnel and performed two dual completions. 225 square kilometres of new 3D seismic in North Makeevskoye area were acquired last year. Six wells were drilled or drilling during the year. Five are cased to total depth (“TD”) while one was drilling as of the end of the year. It was approved USD 54.8 million budget for KUB-Gas (KOV 70% is USD 38.4 million). The work program for 2013 assumes: drilling a total of up to 8 wells (six are firm and two are contingent) including the one that is currently drilling at NM-2; dual completions on up to five wells in the first half of the year with additional dual completions possible toward the end of 2013; frac programs involving five wells with work to be done mostly in the third quarter of 2013 as well as construction of
additional facilities for Makeevskoye wells to more effectively handle the increasing production volumes and construction of an estimated twenty five kilometres of new pipeline. The owners of KUB-Gas approved the work program and agreed that the 2013 KUB-Gas budget of USD 54.8 million would be entirely funded by KUB-Gas cash flow. The contingent wells would be part of an acceleration of the 2013 program using a third party drilling rig and the six firm wells will utilize the KUB-Gas owned K-200 rig. The 2013 work program will focus on major development activities at the Makeevskoye, Olgovskoye and North Makeevskoye licence areas, including growth of production and reserves through drilling of the new wells, recompletion or work-over of existing wells and implementation of new technologies, such as multi-zone completions and hydraulic fracture stimulations. In KOV’s opinion 2013 goals are designed to deliver continuous growth in both production and reserves through an ambitious work program. Company’s success
in the last two years has resulted in a strong cash position and proven the technical and operating expertise of Company’s team. The Company believes that there remains significant development and exploration upside within our existing licence areas which will be realized through the continued application of new technologies and work practices. This text is a translation of selected excerpts from the original news release in English, which has been filed by KOV in Canada by way of the SEDAR system and is available in English at the website www.sedar.com by entering the Company name KULCZYK OIL VENTURES at http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. The Polish translation of the entire text of the news release is available at the website: www.kulczykoil.com | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17b74z

| | | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | T2P 3J4 | | Calgary | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Suite 1170, 700-4th Avenue SW | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +1 (403) 264-8877 | | +1 (403) 264-8861, (22) 412 48 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kov@kulczykoil.com, info@kulczykoil.com | | www.kulczykoil.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 107 00 17 408 O/Polska | | 142675340 O/Polska | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-07 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17b74z

Podziel się opinią

Share
d17b74z
d17b74z