Trwa ładowanie...
d6goss1
espi

LENTEX - Zawarcie umowy znaczącej o kredyt inwestycyjny ? informacja od spółki zależnej (24/2013)

LENTEX - Zawarcie umowy znaczącej o kredyt inwestycyjny ? informacja od spółki zależnej (24/2013)
Share
d6goss1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LENTEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej o kredyt inwestycyjny ? informacja od spółki zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") zawiadamia, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od spółki zależnej Z.T.S. "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Gamrat") informację o zawarciu przez Gamrat z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") w dniu 27 lutego 2013 roku Umowy o kredyt inwestycyjny na kwotę 6.480.000,00 EUR (dalej "Umowa"). Istotne warunki Umowy: kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na częściowe sfinansowanie zakupu 90% udziałów w spółce DEVOREX Ltd. z siedzibą w Bułgarii, okres spłaty kredytu wynosi 5 lat, oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę EURIBOR 1M plus marża Banku. Zabezpieczeniem spłaty w/w kredytu jest zastaw zwykły na 90% udziałów w spółce DEVOREX Ltd., oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego oraz pełnomocnictwo do rachunków. Kwota kredytu przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki, co stanowi kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3)
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY LENTEX SA
(pełna nazwa emitenta)
LENTEX Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
(0-34) 3515 600 (0-34) 3515 601
(telefon) (fax)
lentex@lentex.com.pl www.lentex.com.pl
(e-mail) (www)
575-00-07-888 150122050
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Michał Mróz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6goss1

Podziel się opinią

Share
d6goss1
d6goss1