Trwa ładowanie...
d2oimvx
espi

LIBET S.A. - Zawiadomienie od Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (2/2013)

LIBET S.A. - Zawiadomienie od Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (2/2013)
Share
d2oimvx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LIBET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Spółka", "LIBET") informuje, iż w dniu 10 stycznia 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Legg Mason TFI S.A."), następcy prawnego Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. z/s w Warszawie w wyniku łączenia się przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, informujące Spółkę o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Spółki. Zmiana, o której mowa powyżej, wynika z wygaśnięcia z dniem 2 stycznia 2013 roku umów o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy Legg Mason zawartych przez Legg Mason TFI S.A. z Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. przez co wygasło uprawnienie dla Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. do wykonywania w imieniu klientów prawa głosu z akcji Spółki. Przed dniem 2 stycznia 2013 roku na rachunkach
klientów, dla których Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. posiadało uprawnienie do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki, znajdowało się 8.928.372 akcji Spółki, co stanowiło 17,86% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 8.928.372 głosów z tych akcji, co stanowiło 17,86% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na dzień przekazania zawiadomienia Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie posiada prawa do głosowania z akcji Spółki na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych. Jednocześnie, fundusze inwestycyjne zarządzane przez Legg Mason TFI S.A. są uprawnione do samodzielnego wykonywania prawa głosu z posiadanych przez nie akcji. Ponadto, Legg Mason TFI S.A. w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych w zawiadomieniu tym poinformował Spółkę, iż w stosunku do przekazanych wcześniej
zawiadomień nie nastąpiły zmiany udziałów procentowych, o których mowa w art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.), które wymagałyby stosownych zawiadomień tych funduszy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBET S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-332 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 5
(ulica) (numer)
(71) 33 51 101 (71) 33 51 100
(telefon) (fax)
gpw@libet.pl www.libet.pl
(e-mail) (www)
525-242-24-24 141349437
(NIP) (REGON)
d2oimvx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-10 THOMAS LEHMANN PREZES ZARZĄDU THOMAS LEHMANN
2013-01-10 IRENEUSZ GRONOSTAJ CZŁONEK ZARZĄDU IRENEUSZ GRONOSTAJ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2oimvx

Podziel się opinią

Share
d2oimvx
d2oimvx