Trwa ładowanie...
d3ehqx7
d3ehqx7
espi

LIBET S.A. - Zmiana Umowy Znaczącej (umowy z Bankiem PeKaO S.A. ? przedłużenie okresu wykorzystan...

LIBET S.A. - Zmiana Umowy Znaczącej (umowy z Bankiem PeKaO S.A. ? przedłużenie okresu wykorzystania kredytu na rachunku bieżącym). (8/2013)
Share
d3ehqx7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-24
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zmiana Umowy Znaczącej (umowy z Bankiem PeKaO S.A. ? przedłużenie okresu wykorzystania kredytu na rachunku bieżącym).
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Emitent") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami, "Rozporządzenie") niniejszym informuje, iż dnia 22 kwietnia 2013 roku Emitent zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. aneks do umowy kredytów z dnia 23 marca 2011 roku (opisanej szczegółowo w prospekcie emisyjnym Emitenta). Przedmiotem tego aneksu jest przedłużenie na dotychczasowych warunkach kredytu na rachunku bieżącym, do dnia 31 maja 2013 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBET S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-332 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 5
(ulica) (numer)
(71) 33 51 101 (71) 33 51 100
(telefon) (fax)
www.libet.pl
(e-mail) (www)
525-242-24-24 141349437
(NIP) (REGON)
d3ehqx7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 THOMAS LEHMANN PREZES ZARZĄDU THOMAS LEHMANN
2013-04-24 IRENEUSZ GRONOSTAJ CZŁONEK ZARZĄDU IRENEUSZ GRONOSTAJ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ehqx7

Podziel się opinią

Share
d3ehqx7
d3ehqx7