Trwa ładowanie...
d2og71g

MINOX S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (7/2013)

MINOX S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (7/2013)

Share
d2og71g

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MINOX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Minox S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 3 marca 2014 powziął informację o zawiadomieniu od spółki Yalcyn Trading Limited: " Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji Akcjonariusz Yalcyn Trading Limited informuje, iż w wyniku zleceń sprzedaży akcji spółki Minox S.A. złożonych w dniu 14 lutego 2014 roku pozbył się 5 101 811 akcji spółki Minox S.A. Rozliczenie tych transakcji nastąpi w dniu 19 lutego 2014 roku. W związku z tym oraz obowiązkiem określonym w art. 69 ustawy o ofercie publicznej Akcjonariusz informuje Emitenta, iż zbył na rynku NewConnect 5 101 811 (słownie: pięć milionów sto jeden tysięcy osiemset jedenaście) akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 510 181,1 zł (słownie: pięćset dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 10/100), po średniej cenie 0,16 zł (słownie: szesnaście groszy) reprezentujących 2,33% kapitału zakładowego Spółki Minox S.A. W wyniku transakcji akcjonariusz
osiągnął 3,81% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Przed zawarciem transakcji akcjonariusz posiadał 13 450 000 (słownie: trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji Emitenta. Po ww. transakcji akcjonariusz posiada 8 348 189 (słownie: osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć ) akcji spółki Minox S.A. Akcjonariusz informuje, że nie ma podmiotów zależnych posiadających akcje Emitenta oraz osób trzecich, z którymi zawarł umowę o przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu." Osoby reprezentujące spółkę: Tomasz Olszewski | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2og71g

| | | MINOX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MINOX S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-257 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Echa Leśne | | 58 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Krzysztof Sowiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2og71g

Podziel się opinią

Share
d2og71g
d2og71g