Trwa ładowanie...
d452r5v
d452r5v
espi

MOSTALEXP - Zawarcie umowy pożyczki pomiędzy "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. a spółką zależną od Emitenta...

MOSTALEXP - Zawarcie umowy pożyczki pomiędzy "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. a spółką zależną od Emitenta (31/2012)
Share
d452r5v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALEXP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy pożyczki pomiędzy "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. a spółką zależną od Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka", ""Emitent") zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w wyniku zawarcia w dniu dzisiejszym, tj. 12 czerwca 2012 roku pomiędzy spółką "MOSTOSTAL-EXPORT Development" S.A. z siedzibą w Warszawie (podmiot zależny od "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.) działającą jako Pożyczkodawca oraz spółką "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z siedzibą w Warszawie działającą jako Pożyczkobiorca, umowy pożyczki, suma nierozliczonych rozrachunków pomiędzy Emitentem a spółką zależną od Emitenta w okresie krótszym niż 12 miesięcy, od dnia rozpoczęcia przez Emitenta wykonywania obowiązków informacyjnych wyniosła 6.257.187,91 PLN (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych 91/100).
Umową o najwyższej wartości jest umowa pożyczki z dnia 10 listopada 2011 roku na kwotę 2.200.000 PLN (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych), z terminem zwrotu do dnia 10 listopada 2012 roku. W umowie pożyczki nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. Pożyczkobiorca zapłaci odsetki od udzielonej pożyczki w wysokości 12% w skali roku wraz z zapłatą kwoty głównej pożyczki. Suma nierozliczonych rozrachunków przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, które na dzień 15 maja 2012 roku wynosiły 34 337 tys. zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL-EXPORT SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALEXP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-845 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łucka 2/4/6
(ulica) (numer)
(22) 487 53 40 (22) 487 53 40
(telefon) (fax)
biuro@mostostal-export.com.pl www.mostostal-export.com.pl
(e-mail) (www)
526-020-39-61 006473751
(NIP) (REGON)
d452r5v

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Agnieszka Jankowska Członek Zarządu
2012-06-12 Dariusz Leszek Demidziuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d452r5v

Podziel się opinią

Share
d452r5v
d452r5v