Trwa ładowanie...
d2emy1g
d2emy1g
espi

MOSTALZAB - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta (63/2013)

MOSTALZAB - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta (63/2013)
Share
d2emy1g

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 63 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mostostalu Zabrze-Holding S.A. (Emitent) w dniu 22 lipca 2013 r. powziął informację o zawarciu umowy przez Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (GPBP- spółka zależna Emitenta- Wykonawca) z Miastem Zabrze działającym przez Miejski Zakład Kąpielowy w Zabrzu ("Zamawiający") na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Kontynuacja Budowy Krytego Basenu Kąpielowego w Zabrzu, przy skrzyżowaniu Al. Korfantego i ul. G. Bruno wraz z zabezpieczeniem finansowania inwestycji". Termin realizacji zadania: ? 5 miesięcy od daty podpisania umowy, ? uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie do 2 miesięcy od przyjęcia przez Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego-technicznego. Wartość robót: 21.417.294 zł brutto, 17.412.434 zł netto. Umowa przewiduje kary dla Wykonawcy za: a) odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości umowy brutto, b) niedotrzymanie terminów określonych w umowie w wysokości 0,1 %
wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, c) opóźnienie w usunięciu wad w elemencie robót w wysokości 0,15 % wartości umowy brutto, d) niedostarczenie wymaganych umową dokumentów w ustalonych terminach oraz za opóźnienia o jeden miesiąc w stosunku do terminów pośrednich wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 0,05 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia od momentu zaistnienia okoliczności do daty jej usunięcia, e) zatrudnienie niezgłoszonego podwykonawcy robót budowlanych za każdy przypadek naruszenia oraz zwiększenie zakresu robót podwykonawcy bez zgody Zamawiającego w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie pozbawiają Stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. Pozostałe warunki finansowe kontraktu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Kryterium uznania umowy
za znaczącą stanowi fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALZAB Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-800 Zabrze
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wolności 191
(ulica) (numer)
(0-32) 37 34 230, 37 34 231 (0-32) 271 50 47
(telefon) (fax)
post@mz.pl mostostal.zabrze.pl
(e-mail) (www)
648-000-18-23 271590750
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-22 Dariusz Pietyszuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2emy1g

Podziel się opinią

Share
d2emy1g
d2emy1g