Trwa ładowanie...
d2j5q0m
powódź

MPiPS ws. pomocy powodzianom (komunikat)

...
Share
d2j5q0m

28.05. Warszawa - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje:

20 maja 2010

1. Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak przekazała, poza środkami wynikającymi z zatwierdzonego planu finansowego Funduszu Pracy, dodatkowo 90 mln złotych na wsparcie prac związanych z usuwaniem skutków powodzi i tworzeniem nowych miejsc pracy. Środki pochodzą z rezerwy Funduszu Pracy, są uruchamiane z inicjatywy ministra i przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jeżeli suma 90 milionów okaże się niedostateczna, minister J. Fedak wystąpi z wnioskiem o dokonanie zmian w planie wydatków tak, aby pomóc przedsiębiorcom w odbudowie zakładów pracy.

d2j5q0m

2. Ministerstwo wystąpiło do banków żywności i organizacji charytatywnych o skierowanie na tereny zalane dodatkowych produktów żywnościowych i wody butelkowanej z rezerw Unii Europejskiej.

3. Ministerstwo przypomniało, że w przypadku zaprzestania faktycznej działalności przez przedsiębiorcę przez minimum 2 miesiące pracownicy mogą otrzymać zaliczkę na poczet zaległego wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

4. MPiPS poinformowało, że przedsiębiorcy mogą skorzystać z zapisów ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035).

5. MPiPS podjęło prace nad szybkimi zmianami w obowiązującym prawie.

d2j5q0m

26 maja

MPiPS przedstawiło swoje propozycje do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja 2010 r.

1. Finansowane z Funduszu Pracy:

możliwość umorzenia całości lub w części wraz z odsetkami przyznanych refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy lub środków na podjęcie działalności gospodarczej, jeśli miejsca pracy uległy zniszczeniu na skutek powodzi,

d2j5q0m

przyznanie zasiłku dla bezrobotnych za okres poprzedzający dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli opóźnienie w rejestracji było spowodowane powodzią oraz przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez okres 30 dni osobom, które utraciły prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania w okresie od dnia 1 maja do 31 lipca br.,

finansowanie przez okres 12 miesięcy pracodawcom wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych z terenu powodzi.

2. Finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości nieprzekraczającej jednak iloczynu dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na postawie odrębnych przepisów i liczby zatrudnionych, za okres nie dłuższy niż od dnia 14 maja 2010 r. do dnia 31 lipca 2010 r. w sytuacji w przypadku braku środków na wypłatę pracownikom wynagrodzenia przysługującego za:

d2j5q0m

1) Czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, które zostały bezpośrednio spowodowane powodzią, 2) Wykonaną pracę, polegającą na ochronie zakładu pracy przed powodzą lub na usuwaniu skutków powodzi, mającą na celu utrzymanie lub przywrócenie prowadzenia przez pracodawcę działalności gospodarczej, 3) Pracodawca, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie, może złożyć kierownikowi właściwego Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wniosek o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

27 maja

W związku z problemami interpretacyjnymi MPiPS poinformowało wojewodów o możliwości stosowania uproszczonych procedur przyznawania pomocy społecznej w stosunku do osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi. Informacja został przekazana do ośrodków udzielających pomocy.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ kno/

d2j5q0m

Podziel się opinią

Share
d2j5q0m
d2j5q0m