Trwa ładowanie...
dzdz8hc

OFE POCZTYLION półroczna struktura aktywów

...

Share
dzdz8hc

09.01. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Półroczna struktura aktywów 30 grudzień 2011

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy półroczną strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia 2011 r.

dzdz8hc

Data wyceny: 30/12/2011

Kategoria lokaty Wartość Udział w
wartości
aktywów
(%)

 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery 2271811191,75 53,27 emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom SKARB PANSTWA - BS010212 - 01/02/2012 49811551,98 1,17 SKARB PANSTWA - DS1013 - 24/10/2013 81062131,50 1,90 SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015 95587932,00 2,24 SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017 139911800,00 3,28 SKARB PANSTWA - DS1019 - 25/10/2019 49911000,00 1,17 SKARB PANSTWA - DS1020 - 25/10/2020 79682579,46 1,87 SKARB PANSTWA - IZ0816 - 24/08/2016 107800758,02 2,53 SKARB PANSTWA - IZ0823 - 25/08/2023 97036976,45 2,28 SKARB PANSTWA - OK0113 - 25/01/2013 114420000,00 2,68 SKARB PANSTWA - OK0114 - 25/01/2014 172425000,00 4,04 SKARB PANSTWA - OK0712 - 25/07/2012 82960000,00 1,95 SKARB PANSTWA - OK1012 - 25/10/2012 120587500,00 2,83 SKARB PANSTWA - PP1013 - 24/10/2013 60558600,00 1,42 SKARB PANSTWA - PS0414 - 25/04/2014 264430000,00 6,20 SKARB PANSTWA - PS0415 - 25/04/2015 173401800,00 4,07 SKARB PANSTWA - PS0416 - 25/04/2016 103089647,54 2,42 SKARB PANSTWA - WS0922 - 23/09/2022 50265000,00 1,18 SKARB PANSTWA - WZ0115 - 25/01/2015 228550500,00 5,36 SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018 100107164,80 2,35 SKARB PANSTWA - WZ0121 - 25/01/2021 49124000,00 1,15
 2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP
 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 414355236,00 9,72 wartościowe, w walucie polskiej DB Polska S.A. 2/01/2012 76010000,00 1,78 DB Polska S.A. 2/01/2012 100000000,00 2,35 SKARB PANSTWA BSB- OK0712 141945236,00 3,33

SKARB PANSTWA BSB- OK1012 96400000,00 2,26

 1. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,00 0,00 wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczypospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu
 2. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 1196806795,09 28,06 giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek KGHM S.A. 65354919,60 1,53
dzdz8hc

PKOBP S.A. 90007654,60 2,11

PKN Orlen S.A. 63668032,08 1,49

Bank PeKaO S.A. 71344231,98 1,67

PZU S.A. 73969990,15 1,73

dzdz8hc

PGE S.A. 75414473,68 1,77

 1. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku 226325,52 0,01 pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
 2. Akcje NFI 3820,139,70 0,09
 3. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 20492848,68 0,48 fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane
 4. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,00 0,00 inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 10 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym
 5. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00 0,00 dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa
 6. Obligacje przychodowe o których mowa w 0,00 0,00 Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
 7. Zdematerializowane zgodnie z przepisami 0,00 0,00 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu.
 8. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00 0,00 dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz ewentualnym oprocentowaniem
 9. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 50494685,00 1,18 inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 i 14 emitowane przez spółki publiczne PKO BP S.A. OP1017 - 30/10/2017 50494685,00 1,18
 10. Dematerializowane zgodnie z przepisami 50999600,00 1,20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż wymienione w pkt.10 i 13
 11. Listy zastawne 0,00 0,00
 12. Kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o 0,00 0,00 publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 13. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa 208519054,37 4,89 Krajowego na zasadach na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27/10/1994 o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym BGK - IDS1018 - 24/10/2018 154275030,00 3,62 BGK - IPS1014 - 24/10/2014 44180324,37 1,04
 14. Środki pieniężne 12043703,02 0,28
 15. Należności i inne 35147361,90 0,82

kom mra

dzdz8hc

Podziel się opinią

Share
dzdz8hc
dzdz8hc