Trwa ładowanie...
dz1silo

OFE Skarbiec-Emerytura miesięczna struktura aktywów

OFE Skarbiec-Emerytura ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa

Miesięczna struktura aktywów Data wyceny: 30/06/2008

Kategoria lokaty ...

Share
dz1silo

OFE Skarbiec-Emerytura ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa

Miesięczna struktura aktywów Data wyceny: 30/06/2008

Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 67,86% emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom

dz1silo

2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,72% opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczone przez te podmioty

3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe 1,90% w walucie polskiej 3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,00% wartościowych, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji

4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 26,12% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0,00% pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematrerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru , prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

dz1silo

6. Akcje NFI 0,01%

7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0,00% fundusze inwestycyjne zamknięte

8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,00% inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

9. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,00% emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5

dz1silo

10. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00% dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa

10a. Obligacje przychodowe, o których mowa w 1,05% ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r o obligacjach

11. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, 0,14% o której mowa w pkt 5 obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

12. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00% dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem

dz1silo

13. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 1,91% emitowane przez spółki publiczne inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12

14. Dematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, 0,00% o której mowa w pkt 5 obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż w pkt 9 i 11

15. Listy zastawne 0,00%

16. Kwity depozytowe 0,00%

17. Środki pieniężne 0,27%

18. Należności (bez odsetek od obligacji i 0,02% depozytów bankowych) Razem: 100,00%

kom abs/

dz1silo

Podziel się opinią

Share
dz1silo
dz1silo