Trwa ładowanie...
d3w69x7
espi

PAMAPOL S.A. - Udzielenie przez PAMAPOL S.A. poręczenia kredytów dla spółki zależnej ? MITMAR Sp....

PAMAPOL S.A. - Udzielenie przez PAMAPOL S.A. poręczenia kredytów dla spółki zależnej ? MITMAR Sp. z o.o. (3/2013)
Share
d3w69x7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PAMAPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie przez PAMAPOL S.A. poręczenia kredytów dla spółki zależnej ? MITMAR Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 24 stycznia 2013 roku pomiędzy Emitentem a ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (Bank) doszło do podpisania dwóch umów poręczenia kredytów udzielonych przez Bank na rzecz spółki w 100% zależnej od Emitenta ? MITMAR Sp. z o.o. (Kredytobiorca), tj. kredytu złotowego na refinansowanie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez inny bank w wysokości 4,84 mln zł (kredyt inwestycyjny), oraz kredytu dewizowego obrotowego w formie linii odnawialnej do wyskości 1,25 mln EUR (kredyt dewizowy) zawartych w dniu 11 stycznia 2013 r (Umowy kredytowe). Na mocy umów poręczenia PAMAPOL S.A. (Poręczyciel) zobowiązał się do wykonania wszelkich zobowiązań pieniężnych Kredytobiorcy wynikających z umów kredytowych obejmujących w szczególności całkowitą spłatę kwot głównych, wszelkich odsetek, prowizji, opłat i kosztów w przypadku, gdy Kredytobiorca nie wywiąże się z zobowiązań w terminie lub w sposób przewidziany w umowach kredytowych. Umowy poręczeń pozostaną w mocy do
dnia spłaty zobowiązań z tytułu odpowiednich umów kredytowych. W wykonaniu umów poręczenia Poręczyciel w dniu 24 stycznia 2013 r. złożył dwa odrębne nieodwołalne oświadczenia o poddaniu się egzekucji prowadzonej przez Bank w zakresie wszelkich zobowiązań wynikających z umów poręczenia na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z umów kredytowych zawartych z Kredytobiorcą. Poręczyciel wyraził zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty zadłużenia 7,25 mln zł i wystąpienie do dnia 5 grudnia 2021 r. do właściwego sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności z tytułu zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego, oraz do kwoty zadłużenia 1,88 mln EUR albo kwoty zadłużenia 7,87 mln zł w przypadku dokonania konwersji kwoty zadłużenia na złote i wystąpienie do dnia 10 stycznia 2017 r. do właściwego sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności z tytułu zabezpieczenia kredytu dewizowego. Poręczenia zostały udzielone odpłatnie w wysokości 0,4% maksymalnej kwoty poręczeń w skali roku.
Suma kwot określonych w oświadczeniach o poddaniu się egzekucji przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Łączna wartość umów kredytowych nie przekraczała 10% kapitałów własnych Emitenta. Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust.1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PAMAPOL S.A. SPOŻYWCZY (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-438 RUSIEC
(kod pocztowy) (miejscowość)
WIELUŃSKA 2 2
(ulica) (numer)
043 6766020 043 6766887
(telefon) (fax)
krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl www.pamapol.com.pl
(e-mail) (www)
832-176-16-81 730365765
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Krzysztof Półgrabia Prezes Zarządu Krzysztof Półgrabia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w69x7

Podziel się opinią

Share
d3w69x7
d3w69x7