Trwa ładowanie...
d3cve06
espi

PATENTUS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (15/2013)

PATENTUS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (15/2013)
Share
d3cve06

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PATENTUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PATENTUS S.A. informuje, iż w dniu 13.09.2013 roku powziął informacje o zawarciu z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach (KW) umowy PAT 13.077-02 zawartej w dniu 04.09.2013 roku na łączna wartość 15 076 031,00 PLN plus VAT. - Przedmiotem umowy jest: dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych PATENTUS ( zwanych dalej towarem) do Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w latach 2013-2014; - Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym określonym przez Kompanię Węglową S.A. z należytą starannością. Kompania Węglowa S.A., pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalności nie zapewnia realizacji zamówienia w pełnym zakresie. - Termin realizacji: do
dnia 30.06.2014 roku z zastrzeżeniem w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy KW nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50% wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia 30.09.2014 roku; - Gwarancja: okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu zamówienia; - Kary umowne: ? Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanej części zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; w wysokości 0,1% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w zamówieniu, nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia dostarczenia towaru, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w
wysokości 0,5%. W przypadku definitywnego braku realizacji zamówienia lub jego części, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna równa jest wartości niezrealizowanego zamówienia; w wysokości 0,1% wartości netto towaru zgłoszonego do reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jej rozpatrzeniu; w wysokości 0,1% wartości netto podlegającego wymianie towaru za każdy dzień zwłoki. ? Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne: w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający; w wysokości 0,1% umownej wartości netto zamówionego i nieodebranego z winy Zamawiającego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Kryterium uznania ww. umów i zamówień za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PATENTUS S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-200 Pszczyna
(kod pocztowy) (miejscowość)
Górnośląska 11
(ulica) (numer)
(32) 210 00 78 (32) 210 12 14
(telefon) (fax)
biuro@patentus.pl gielda@patentus.pl www.patentus.pl
(e-mail) (www)
638-14-35-033 273585931
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Józef Duda Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3cve06

Podziel się opinią

Share
d3cve06
d3cve06