Trwa ładowanie...
d2gc2qg

PEKAO OFE miesięczna struktura aktywów

...

Share
d2gc2qg

05.12. Warszawa (PAP) - PEKAO Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Działając na podstawie art. 193 ust 2 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.2010.34.189 z późn. zm.) przekazujemy miesięczną informację o strukturze aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzoną na dzień 30 listopada 2011 r.

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Pekao Otwarty Fundusz
Emerytalny
Siedziba i adres funduszu ul. Domaniewska 41A,
Warszawa 02-672
Numer Pekao Pioneer Powszechnego KRS 0000008104
Towarzystwa Emerytalnego S.A. z
Krajowego Rejestru Sądowego

Działalność lokacyjna Pekao OFE według art. 141 ww. Udział
ustawy w aktywach
Funduszu

d2gc2qg

(1) obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 53,57%
przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także
pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom
(3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w 5,00%
walucie polskiej
(4) akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 30,66%
giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku
giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
(5) akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0,39%
pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także
notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku
regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
(6) akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,17%
(7) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,55%
inwestycyjne zamknięte
(9) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,92%
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego ich
związki lub miasto stołeczne Warszawa zdematerializowane
zgodnie z przepisami ustawy
o której mowa w pkt. 5
(13) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 4,36%
emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery
wartościowe o których mowa w pkt 11 i 12
(15) obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa 3,92%
Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27
października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym

Poza powyższym aktywa Pekao OFE nie były lokowane w
pozostałe kategorie lokat.

Należności (bez należności z tytułu odsetek od obligacji 0,06%
skarbowych, obligacji zamiennych na akcje, certyfikatów
depozytowych i listów zastawnych i innych dłużnych
papierów wartościowych)
Środki pieniężne na rachunkach bankowych 0,40%

kom mra

d2gc2qg

Podziel się opinią

Share
d2gc2qg
d2gc2qg