Trwa ładowanie...
d2lxhk7

Pekao OFE miesięczna struktura aktywów

Struktura aktywów Pekao OFE za styczeń 2008 r. według stanu na 31 stycznia
2008 r.:


Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Pekao Otwarty Fundusz...

d2lxhk7
d2lxhk7

Struktura aktywów Pekao OFE za styczeń 2008 r. według stanu na 31 stycznia 2008 r.:

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny Siedziba i adres funduszu ul. Domaniewska 41A, Warszawa 02-672 Numer Pekao Pioneer Powszechnego KRS 0000008104 Towarzystwa Emerytalnego S.A. z Krajowego Rejestru Sądowego

Miesięczna informacja o strukturze aktywów Pekao OFE według dopuszczalnych kategorii lokat Kategorie lokat Udział w aktywach Funduszu Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 58,65% przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom. Papiery skarbowe w walutach obcych emitowane przez Państwa OECD Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie 6,22% polskiej Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a 29,79% także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0,03% pozagiełdowym lub spółek nienotowanych na regulowanym rynku giełdowym i na regulowanym rynku pozagiełdowym, lecz dopuszczonych do publicznego obrotu, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub nienotowane na rynku regulowanym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Akcje
narodowych funduszy inwestycyjnych 0,74% Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,66% inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane Listy zastawne 0,09% Niezabezpieczone obligacje i inne dłużne papiery 2,80% wartościowe emitowane przez spółki publiczne

Poza powyższym aktywa Pekao OFE nie były lokowane w pozostałe kategorie lokat. Należności (bez należności z tytułu odsetek od obligacji 0,16% skarbowych, obligacji zamiennych na akcje, certyfikatów depozytowych i listów zastawnych i innych dłużnych papierów wartościowych) Środki pieniężne na rachunkach bankowych 0,86%

kom amp/

d2lxhk7
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2lxhk7