Trwa ładowanie...
d4ej97o
d4ej97o
espi

PKOBP (PKO BP SA) - Terminy przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych za rok 2 ...

PKOBP (PKO BP SA) - Terminy przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych za rok 2015. (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4ej97o

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych za rok 2015. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący nr 4/2015 ? Terminy przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych za rok 2015. Podstawa prawna: Paragraf 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (?Rozporządzenie?) Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (?PKO Bank Polski S.A.?) niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych za rok 2015: - skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I kwartał 2015 r. ? termin przekazania raportu: 11 maja 2015 r. - skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. wraz ze skróconym jednostkowym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2015 r. ? termin przekazania raportu: 10 sierpnia 2015 r. - skonsolidowany raport kwartalny
Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za III kwartał 2015 r. - termin przekazania raportu: 9 listopada 2015 r. - raport roczny PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2015 r. - termin przekazania raportu: 7 marca 2016 r. - skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2015 r. - termin przekazania raportu: 7 marca 2016 r. Jednocześnie Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 oraz § 102 ust. 1 Rozporządzenia rezygnuje z przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. odpowiednio za drugi oraz czwarty kwartał 2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report 4/2015 – Dates of periodical reports release for 2015 by PKO Bank Polski S.A. Legal basis: Paragraph 103.1 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding information required by the law of a non-member state as equivalent (the “Regulation”) Content of the report: The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (the “PKO Bank Polski S.A.”) hereby informs of the dates of periodical reports release for 2015: - consolidated quarterly report of PKO Bank Polski S.A. Group for the 1st quarter 2015 – date of release: 11 May 2015 - consolidated semi-annual report of PKO Bank Polski S.A. Group with condensed stand-alone semi-annual financial statements for the 1st half 2015 – date of release: 10 August 2015 - consolidated quarterly report of PKO Bank Polski S.A. Group for the 3rd quarter 2015 – date of release: 9 November 2015 - annual report of
PKO Bank Polski S.A. for the year ended 31 December 2015 – date of release: 7 March 2016 - consolidated report of PKO Bank Polski S.A. Group for the year ended 31 December 2015 – date of release: 7 March 2016. At the same time the Management Board of PKO Bank Polski S.A. informs that, according to the Paragraph 101.2 and the Paragraph 102.1 of the abovementioned Regulation, decided to renounce the publication of consolidated quarterly report of PKO Bank Polski S.A. Group for the 2nd and 4 th quarter of 2015 respectively. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-515 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PUŁAWSKA 15
(ulica) (numer)
521-91-82 521-91-83
(telefon) (fax)
www.pkobp.pl
(e-mail) (www)
525-000-77-38 016298263
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ej97o

Podziel się opinią

Share
d4ej97o
d4ej97o