Trwa ładowanie...
dr6d8l0
espi

PKOBP (PKO BP SA) - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dokonane przez Zwycz...

PKOBP (PKO BP SA) - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w dniu 20 czerwca 2013 r. (44/2013)
Share
dr6d8l0

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2013 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w dniu 20 czerwca 2013 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący nr 44/2013 ? Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w dniu 20 czerwca 2013 r. Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 21 oraz pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego SA informuje, że w dniu 20 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego SA na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołało ze składu Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA Pana Jan Bossaka- członka Rady Nadzorczej. Zarząd PKO Banku Polskiego SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego SA w dniu 20 czerwca 2013 r. - na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
powołało w skład Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA Panią Elżbietę Mączyńską - Ziemacką . Informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA: Elżbieta Mączyńska - Ziemacka Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Ekonomii Politycznej, specjalność: ekonometria). Prof. dr hab. nauk ekonomicznych, zatrudniona w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (od 1990 r.) oraz Szkole Głównej Handlowej (od 1998 r.) na stanowisku kierownika Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH (od 2008 r.) oraz kierownika studiów podyplomowych: "Wycena Nieruchomości". Przewodnicząca Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej w Ministerstwie Gospodarki (od 14 czerwca 2013 r.), prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 2005 r.) także członek Prezydium Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" oraz Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (od 2011 r.). W latach 1994-2005 sekretarz naukowy oraz członek Prezydium Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie
Ministrów. W latach 2005 ? 2007 członek niezależny Rady Nadzorczej BGŻ, w latach 1996-1998 członek niezależny Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju, w latach 1990 ? 1991 doradca i konsultant w Polsko ? Szwedzkiej Sp. z o.o. SWEA SYSTEM. Odbyła staże naukowo ? badawcze m.in. w Niemczech (Uniwersytet Mannheim), Austrii (WIIW, Wirtschaftsuniversität Wien). Jest trzykrotną stypendystka DAAD oraz autorką, współautorką i redaktorem ok. 200 publikacji oraz ekspertyz z zakresu analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw oraz z zakresu systemów gospodarczych i strategii rozwoju społeczno ? gospodarczego. Członek Komitetu Redakcyjnego dwumiesięcznika "Ekonomista", wydawanego przez PTE i KNE PAN, członek Rady Redakcyjnej "Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie" wydawanego przez KNOP SGH, członek zespołu redakcyjnego kwartalnika International Journal of Sustainable Economy (IJSE), Inderscience Publishers Editorial Office, UK. Zarząd Banku informuje, że Pani Elżbieta Mączyńska - Ziemacka oświadczyła iż: - nie
prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PKO Banku Polskiego SA, - nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO Banku Polskiego SA spółce cywilnej lub osobowej, - nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO Banku Polskiego SA, - nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO Banku Polskiego SA osoby prawnej, - nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No. 44/2013 ? Changes in PKO Bank Polski SA Supervisory Board composition made by the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna on 20 June 2013Legal grounds:Paragraph 5.1.21 and 22 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member stateThe report:The Management Board of PKO Bank Polski SA hereby informs that on 20 June 2013, pursuant to Art. 385 §1 of the Commercial Companies Code, the PKO Bank Polski SA Ordinary General Meeting dismissed a member of the PKO Bank Polski SA Supervisory Board Mr Jan Bossak.The Management Board of PKO Bank Polski SA hereby informs, that pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code, the PKO Bank Polski SA Ordinary General Meeting on 20 June 2013 -
appointed Ms Elżbieta Mączyńska - Ziemacka as a member of the PKO Bank Polski SA Supervisory Board.Information about the appointed PKO Bank Polski SA Supervisory Board member: Elżbieta Mączyńska-ZiemackaGraduated from the University of Warsaw (Political Economy Department, specialisation: econometrics)Professor of Economics, employed by the Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences (since 1990) and the Warsaw School of Economics (since 1998), Head of the Department of Corporate Finance Management of the Collegium of Business Administration at Warsaw School of Economics (since 2008) and Head of post-graduate studies in ?Real Property Appraisal".Chairwoman of the Economic Strategic Thinking Committee of the Ministry of Economy (since 14 June 2013), President of the Polish Economic Society (since 2005), and member of the Presidium of the ?Poland 2000 Plus" Forecast Committee and the Committee of Economic Sciences of the Polish Academy of Sciences (since 2011). In 1994-2005, scientific secretary
and member of the Presidium of the Social and Economic Strategy Council of the Council of Ministers.In 2005-2007, independent member of the Supervisory Board of BGŻ, in 1996-1998 independent member of the Supervisory Board of Polski Bank Rozwoju, in 1990-1991 advisor and consultant to the Polish-Swedish limited liability company SWEA SYSTEM.Has completed scientific and research internships in Germany (University of Mannheim) and Austria (WIIW, Wirtschaftsuniversität Wien). Three-time recipient of a DAAD scholarship. Author, co-author and editor of around 200 publications and expert opinions in the area of economic analysis, finance and enterprise appraisal, as well as in the area of economic systems and strategies of social and economic development.Member of the Editorial Committee of the bi-monthly ?Ekonomista" published by the Polish Economic Society and the Committee of Economic Sciences of the Polish Academy of Sciences, member of the Editorial Board of the quarterly ?Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie"
published by the Collegium of Business Administration of the Warsaw School of Economics, member of the editorial team of the quarterly International Journal of Sustainable Economy (IJSE), Inderscience Publishers Editorial Office, UK.The Management Board of PKO Bank Polski SA informs that Ms Elżbieta Mączyńska - Ziemacka stated that:- she doesn?t conduct any business activity outside of PKO Bank Polski SA competitive to the business of PKO Bank Polski SA,- she does not participate in any business competitive in respect of PKO Bank Polski SA as a partner in a partnership, - she is not a member of a governing body of a company competing with PKO Bank Polski SA, - she is not a member of a governing body of any other legal person competing with PKO Bank Polski SA,- she is not registered in the Register of Insolvent Debtors. | | |
| | | | |

dr6d8l0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-515 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PUŁAWSKA 15
(ulica) (numer)
521-91-82 521-91-83
(telefon) (fax)
www.pkobp.pl
(e-mail) (www)
525-000-77-38 016298263
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dr6d8l0

Podziel się opinią

Share
dr6d8l0
dr6d8l0