Trwa ładowanie...
d1grl9v
d1grl9v
espi

PKP CARGO S.A. - Przydział akcji serii A spółki PKP CARGO S.A. (7/2013)

PKP CARGO S.A. - Przydział akcji serii A spółki PKP CARGO S.A. (7/2013)
Share
d1grl9v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKP CARGO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przydział akcji serii A spółki PKP CARGO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PKP CARGO S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 października 2013 roku Spółka otrzymała uchwałę nr 634 Zarządu PKP S.A. w przedmiocie dokonania przydziału 20.926.171 (dwadzieścia milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda ("Akcje Oferowane") w ramach oferty publicznej dokonywanej na podstawie prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 października 2013 roku wraz aneksami i komunikatami aktualizującymi. Zgodnie z ww. uchwałą przydzielono 20.926.171 (dwadzieścia milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda w następujący sposób: 1). 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) Akcji Oferowanych przydzielono Inwestorom Indywidualnym, na których rachunkach papierów wartościowych Akcje
Oferowane zostały zapisane w dniu 25 października 2013 roku oraz w takiej liczbie, w jakiej Akcje Oferowane zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych poszczególnych Inwestorów Indywidualnych; oraz 2). 17.326.171 (siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) Akcji Oferowanych przydzielono Inwestorom Instytucjonalnym wskazanym na liście przydziału stanowiącej Załącznik nr 1 do ww. uchwały. Poszczególnym Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono liczbę Akcji Oferowanych wskazaną w liście przydziału. Przedmiotowa uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. z dniem 28 października 2013 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKP CARGO S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-021 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grójecka 17
(ulica) (numer)
+48 22 391 46 09 +48 22 474 44 43
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
954-23-81-960 277586360
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Łukasz Boroń Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1grl9v

Podziel się opinią

Share
d1grl9v
d1grl9v