Trwa ładowanie...
d3w69x7

Polimex ma porozumienia z wierzycielami i z organizacjami związkowymi

Warszawa, 24.06.2014 (ISBnews) -  Polimex-Mostostal podpisał z wierzycielami wstępne porozumienie, określające warunki i etapy restrukturyzacji finansowej spółki - tzw. term sheet, a także podpisał z organizacjami związkowymi nowy zakładowy układ zbiorowy pracy (ZUZP) i porozumienie kończące spór zbiorowy, podała spółka.
Share
d3w69x7

Term sheet przewiduje m.in. emisję obligacji, konwersję zobowiązań spółki na akcje, uruchomienie linii gwarancyjnych oraz odroczenie spłaty pozostałych zobowiązań.

"Spółka zawarła porozumienie m.in. z bankami PKO BP, Pekao SA, BOŚ, BZ WBK, oraz instytucjami reprezentującymi obligatariuszy. Strony zobowiązały się do zawarcia do 3 lipca 2014 r. aneksu do umowy restrukturyzacyjnej z 21 grudnia 2012 roku, w którym znajdą odzwierciedlenie uzgodnione w term sheet warunki" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z ustaleniami, spółka przeprowadzi restrukturyzację organizacyjną, w wyniku której powstanie struktura holdingowa. Głównymi kompetencjami Grupy będzie budownictwo przemysłowe w obszarze energetyki i petrochemii.

d3w69x7

"Wstępne warunki przewidują również dokapitalizowanie spółki poprzez emisję obligacji, z czego część emitowanych obligacji stanowić będą obligacje zamienne na akcje spółki. Ponadto zobowiązania finansowe Polimexu-Mostostalu o wartości 470 mln zł zostaną zamienione na akcje spółki" - czytamy dalej.

"Spółka przeprowadzi emisję obligacji na łączną kwotę 140 mln zł, z czego cześć emitowanych obligacji stanowić będą obligacje zamienne na akcje spółki. Obligacje zamienne podlegać będą zamianie na akcje spółki po cenie emisyjnej równej 0,04 gr" - czytamy w komunikacie Polimeksu.

Płatność odsetek od Obligacji będzie odroczona do 31 marca 2017 r., przy czym część oprocentowania narosłego od obligacji płatna będzie w dniu zapadalności obligacji, podano także.

"W celu realizacji konwersji, spółka dokona nowych emisji akcji spółki po średniej cenie emisyjnej 0,175 zł za jedną akcję emitowaną w ramach konwersji" - poinformowano także.

d3w69x7

Płatność wierzytelności wobec instytucji finansowych i obligatariuszy, które nie zostały objęte konwersją, zostanie odroczona do 2019 roku. Uzyskane w ten sposób środki oraz linia gwarancyjna uruchomiona przez ww. banki posłużą do pozyskania nowych kontraktów, podkreśla spółka.

"Podpisanie porozumienia możliwe było dzięki zaangażowaniu w proces głównych banków tj. PKO BP, Pekao SA, BOŚ i BZ WBK. Wierzyciele uznali, że przeprowadzenie restrukturyzacji spółki doprowadzi do wzrostu jej wartości i osiągnięcia przez nich korzyści w długim terminie" - powiedział p.o. prezesa spółki Maciej Stańczuk, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że te działania umożliwią pozostanie na rynku największej polskiej firmy budowlana, "której znaczenie dla gospodarki jest nie do przecenienia".

Obecnie Polimex-Mostostal kontynuuje działania naprawcze oraz program dezinwestycji, w ramach którego sprzedane zostaną aktywa niezwiązane z podstawową działalnością.

d3w69x7

"Dzięki już osiągniętym efektom programu naprawczego, przedstawiliśmy wierzycielom opartą na solidnych fundamentach i prognozach, propozycję restrukturyzacji finansowej" - powiedziała wiceprezes Joanna Makowiecka.

Polimex-Mostostal utrzymuje wysoki poziom zamówień o wartości 9,3 mld zł. Obecnie spółka realizuje m.in. istotne inwestycje energetyczne, jak budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice o łącznej wartości 6,3 mld zł oraz dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole o łącznej wartości 11,5 mld zł, podkreślono także w materiale.

Na koniec marca zobowiązania Polimeksu z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wyniosły 868,7 mln zł.

W odrębnym komunikacie spółka poinformowała, że zarząd podpisał z organizacjami związkowymi nowy zakładowy układ zbiorowy pracy oraz zawarł z organizacjami związkowymi porozumienie kończące spór zbiorowy.

d3w69x7

"Nowe zapisy ZUZP regulują zasady zatrudnienia, a w szczególności zasady wynagradzania i premiowania pracowników w sposób dostosowany do sytuacji finansowej i organizacyjnej w jakiej znajduje się firma. W ten sposób nowy ZUZP wspiera realizowany w Polimexie-Mostostalu proces restrukturyzacji" - poinformowała Makowiecka.

Podkreśliła, że nowe regulacje mają na celu uczynić zasady zatrudniania jasnymi i zrozumiałymi, wpłynąć na podniesienie zaufania pracowników do firmy, jak również zwiększyć efektywność pracy i motywację do niej, m.in. dzięki wprowadzonym jednoznacznym zasadom wynagradzania i premiowania.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2013 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 2,4 mld zł.

(ISBnews)

d3w69x7

Podziel się opinią

Share
d3w69x7
d3w69x7