Trwa ładowanie...
d3x4ld2
espi
19-01-2016 21:58

POLNORD - Przekroczenie progu 5% przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA w ogólnej lic ...

POLNORD - Przekroczenie progu 5% przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA w ogólnej liczbie głosów (39/2015)

d3x4ld2

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu 5% przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA (?Polnord?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 15.09.2015 r. Spółka otrzymała od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (?ALTUS TFI SA?), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI SA, o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Polnord przez fundusze zarządzane przez ALTUS TFI SA. Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 10.09.2015 r. transakcji pakietowej nabycia 3.085.726 akcji Spółki. Przed zmianą udziału, fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI SA posiadały łącznie 8.877 akcji Spółki, stanowiących 0,03% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 8.877 głosów, co stanowiło 0,03% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po zmianie udziału,
fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI SA posiadają łącznie 3.094.603 akcji Spółki, stanowiących 9,48% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 3.094.603 głosów w Spółce, co stanowi 9,48% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Ogólna liczba akcji Spółki oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polnord wynosi 32.633.027. Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy, w stosunku do akcjonariuszy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | POLNORD SA (“Polnord”, the “Company”) informs that on 15 September 2015 the Company received from ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (“ALTUS TFI SA”), pursuant to Article 69 (1)(1) in connection with Article 87 (1)(2) of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies, a notification, on behalf of investment funds managed by ALTUS TFI SA, on exceeding the threshold of 5% in the total number of votes in Polnord by the funds managed by ALTUS TFI SA. The 5% threshold in the total number of votes in the Company was exceeded as a result of the settlement on 10 September 2015 of acquisition of 3,085,726 Company shares in a the block transaction. Prior to change of share, investment funds managed by ALTUS TFI SA held a total of 8,877 Company shares, constituting 0.03% of the share capital of the Company, vested with 8,877 votes, which constituted 0.03% in the total number of votes in the Company. After
the change, investment funds managed by ALTUS TFI SA hold a total of 3,094,603 Company shares, constituting 9.48% of the share capital of the Company, vested with 3,094,603 votes, which constitutes 9.48% in the total number of votes in the Company. The total number of Company shares and number of votes at the General Meeting of Shareholders of Polnord is 32,633,027. There are no subsidiaries of the shareholders making the notification that hold shares in the Company. There are no persons referred to in Article 87 (1) (3) (c) of the above mentioned Act in relation to the shareholders. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x4ld2

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-310 | | Gdynia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Śląska | | 35/37 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 058 628 89 50 | | 058 628 89 60 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | polnord@polnord.pl | | polnord.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5830006767 | | 000742457 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-15 Piotr Wesołowski Prezes Zarządu
2015-09-15 Tomasz Sznajder Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x4ld2
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3x4ld2