Trwa ładowanie...
d2sx5v5
espi

QUMAK S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej (62/2014)

QUMAK S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej (62/2014)

Share
d2sx5v5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | QUMAK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Qumak S.A. (dalej jako Spółka)
informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia Umowy znaczącej pomiędzy Spółką a Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej ? Państwowym Instytutem Badawczym (dalej jako Zamawiający). Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie operacyjne automatycznych systemów pomiarowych parametrów meteorologicznych AWOS na potrzeby meteorologicznej osłony lotnictwa cywilnego na lotniskach w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Łodzi, Szczecinie i Gdańsku oraz automatycznych systemów stanu nawierzchni drogi startowej Ice-alert, dla portów lotniczych w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Łodzi i Szczecinie. Spółka jest zobowiązana do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z ustalonym harmonogramem dla poszczególnych portów lotniczych, najdalej do 28 lutego 2016 r. Za wykonanie przedmiotu Umowy przewidziano łączne wynagrodzenie w kwocie 24.406.843,20 zł brutto. W odniesieniu do kar umownych Umowa przewiduje ich zapłatę m.in. w
następujących przypadkach: - niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki- w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego netto, - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy lub poszczególnych jego części ? w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za tę część przedmiotu Umowy, której opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia, - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi ? w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto, za tę część przedmiotu Umowy, której opóźnienie w usunięciu wad dotyczy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia umownego netto. Niezależnie od zapłaty kary umownej, Strony Umowy mogą dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych określonych w polskim kodeksie cywilnym do pełnej wysokości szkody rzeczywistej z wyłączeniem utraconych korzyści. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z
uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Qumak S.A. Podstawa prawna: RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, § 5 ust. 1. pkt 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sx5v5

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUMAK Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUMAK S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-305 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 134 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 5190800 | | 022 5190833 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | qumak@qumak.pl | | www.qumak.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5240107036 | | 012877260 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś
2014-12-05 Jacek Suchenek Członek Zarządu Jacek Suchenek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sx5v5

Podziel się opinią

Share
d2sx5v5
d2sx5v5