Trwa ładowanie...
d4m1i5r

RAFAMET - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A. (5/2014)

RAFAMET - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A. (5/2014)

Share
d4m1i5r

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAFAMET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka podpisała z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (02-515 Warszawa, ul. Puławska 15) umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych). W ramach kredytu Emitent będzie dokonywać płatności na rachunki wykonawców w kwotach netto wskazanych na fakturach VAT wystawionych za prace związane z realizacją projektu "Budowa nowej hali montażowej dla Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej". Umowa została zawarta na warunkach finansowych Wibor 3M + marża banku, a prowizje od kredytu ustalono w oparciu o ceny rynkowe. Kredyt został udzielony na okres od dnia 21.03.2014 r. do dnia 20.03.2021 r. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią m.in.: 1) weksel in blanco wraz deklaracją wekslową Emitenta, 2) hipoteka łączna umowna do kwoty 14.400.000,00 zł na nieruchomości Emitenta, 3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy
na suwnicach stanowiących wyposażenie Projektu. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych RAFAMET S.A. na dzień 30.09.2013 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014, poz. 133). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m1i5r

| | | FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RAFAMET | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 47-420 | | Kuźnia Raciborska | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Staszica 1 | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-36) 419 11 11 | | (0-36) 419 11 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | rafamet.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 639-000-15-64 | | 271577318 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons
2014-03-21 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m1i5r

Podziel się opinią

Share
d4m1i5r
d4m1i5r