Trwa ładowanie...
d3irv0s

Raport ze spółek

Raport ze spółek
Share
d3irv0s

BRE Bank opublikował wyniki za pierwsze półrocze 2010 r. W drugim kwartale grupa osiągnęła 436,3 mln zł wyniku z tytułu odsetek; wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 172,5 mln zł. Bank wypracował 124,3 mln zł zysku netto.
BM BPH W drugim kwartale spółka poprawiła wynik z tytułu odsetek o 1,1% do poziomu 436,3 mln zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 9,1% do 172,5 mln zł. Grupa odnotowała wyraźny wzrost wyniku na działalności handlowej, który wyniósł 122,1 mln zł (wzrost o 20,9% r/r). Ogólne koszty administracyjne wzrosły o 9,3% do poziomu 332,2 mln zł. W drugim kwartale Bank dokonał odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i odsetek na kwotę 203,5 mln zł, przed rokiem odpisy z tego tytuły wyniosły 438,8 mln zł. Na poziomie wyniku netto osiągnięto 124,3 mln zł. 3 lipca br. spółka podała informację o wyniku netto za II kwartał, co zostało w części zdyskontowane przez rynek.

PEKAO
Bank opublikował sprawozdanie finansowe za okres I półrocza 2010 r.
BM BPH Wyniki banku są zgodne z oczekiwaniami rynku. Zysk netto grupy Banku Pekao SA w II kwartale 2010 roku wzrósł o blisko 1% r/r do 619,1 mln zł z 613,2 mln zł w II kwartale 2009 r. i tym samym okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, wyniku netto na poziomie 619 mln zł. Wynik odsetkowy banku w II kwartale br. wyniósł 1 002 mln zł (wzrost o 6% r/r) wobec konsensusu na poziomie 1 014 mln zł. Wynik z prowizji w II kwartale 2010 roku wzrósł o 6% r/r i wyniósł 588,4, co również stanowi wynik zgodny z oczekiwaniami rynkowymi, które zakładały poziom 590 mln zł. Mniejsze od spodziewanych przez rynek okazały się odpisy z tytułu utraty wartości kredytów, które w II kwartale br. wyniosły 136 mln zł, przy konsensusie zakładającym odpisy na poziomie 143 mln zł. W okresie I półrocza br. wynik netto grupy Banku Pekao S.A. wyniósł 1 226,5 mln zł, co stanowi wzrost o blisko 4% r/r. Wynik prowizyjny w I półroczu ukształtował się na poziomie 2 007,6 mln zł (wzrost o ponad 8% r/r) a wynik prowizyjny na
poziomie 1 160,7 mln zł (wzrost o ponad 7% r/r).

BUMECH
Spółka opublikowała wyniki za I półrocze 2010 roku.
BM BPH W I półroczu 2010 roku przychody spółki spadły o 5,8% przy jednoczesnym spadku kosztów sprzedanych produktów o ponad 17% i kosztów ogólnego zarządu o 16%. Ograniczenia po stronie kosztów przyniosły efekt w postaci znacznej poprawy zysku operacyjnego i netto w ujęciu kwartalnym jak i półrocznym. Wyniki można uznać za pozytywne co powinno przełożyć się na lepsze od rynku kształtowanie się kursu akcji na GPW.

d3irv0s

STALEXPORT
Spółka opublikowała sprawozdanie za okres I półrocza 2010 r.
BM BPH Przychody ze sprzedaży spółki w okresie I półrocza 2010 r. ukształtowały się na poziomie 75,2 mln zł, co stanowi wzrost o ponad 15% względem przychodów wypracowanych w I półroczu 2009 r. Zysk operacyjny w I półroczu br. wyniósł 19,2 mln zł (wzrost o 3,4% r/r) a zysk netto 11,2 mln zł (wzrost o ponad 716% r/r). W II kwartale br. spółka odnotowała przychody na poziomie 40 mln zł (wzrost o blisko 17% r/r), zysk operacyjny w wysokości 8,8 mln zł (spadek o 27,5%) oraz wynik netto w wysokości 8,8 mln zł, co stanowi wzrost o blisko 98% r/r.

LPP
Zarząd spółki poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2010 roku przez GK LPP SA wyniosły około 192 mln złotych i były niższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2009 roku o ok. 2%.Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła około 40% i była wyższa o 5 punktów procentowych od zrealizowanej w lipcu roku poprzedniego. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - lipiec 2010 roku wyniosła około 1097 mln zł. Przychody te były niższe o 5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

BM BPH

d3irv0s

Podziel się opinią

Share
d3irv0s
d3irv0s