Trwa ładowanie...
d1m2yrb

SOLAR COMPANY S.A. - Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do ty...

SOLAR COMPANY S.A. - Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły (1/2013)

Share
d1m2yrb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SOLAR COMPANY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Solar Company S.A. (Emitent) przekazuje w załączniku nr 1 do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w dniu 19 grudnia 2012 roku wznowione w dniu 03 stycznia 2013 roku. Zarząd Solar Company S.A. informuje, że: 1) każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu, wobec czego ilość głosów wskazana w treści załącznika do niniejszego raportu odpowiada ilości akcji zgodnie z art. 411 §1 ksh, 2) niniejszy raport wraz z załącznikiem do niniejszego raportu spełnia wymogi przewidziane w art. 421 §4 ksh, 3) zgłoszono sprzeciwy do protokołu podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Sprzeciwy dotyczyły Uchwały numer WZA.39/01/13, WZA.41/01/13, WZA.43/01/13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 4) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło na mocy Uchwały numer WZA.43/01/13 od rozparzenia punktu 7 planowanego porządku obrad "Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami". Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1
pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439 ze zm.) oraz §100 ust. 1 w związku z §38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 roku Nr 33, poz. 259 ze zm.). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Podjęte uchwały przez walne zgromadzenie.pdf | Podjęte uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z dnia 19.12.2012 roku wznowione w dniu 03 stycznia 2013 roku. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m2yrb

| | | SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SOLAR COMPANY S.A. | | Handel detaliczny (had) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 61-315 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Torowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 61 871 69 31 | | 61 871 69 31 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 779-10-19-139 | | 630371711 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Stanisław Bogacki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m2yrb

Podziel się opinią

Share
d1m2yrb
d1m2yrb