Trwa ładowanie...
d3tz9rg
d3tz9rg

Stan realizacji reform z expose premiera

17.05. Warszawa (PAP) - Poniżej stan realizacji reform zapowiedzianych przez premiera Donalda Tuska w expose na dzień 16 maja 2012 r., zaprezentowany przez Centrum Informacyjne...
Share
d3tz9rg

17.05. Warszawa (PAP) - Poniżej stan realizacji reform zapowiedzianych przez premiera Donalda Tuska w expose na dzień 16 maja 2012 r., zaprezentowany przez Centrum Informacyjne Rządu.

FINANSE PUBLICZNE

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz innych ustaw (przed rozpatrzeniem przez KRM). Zaproponowane rozwiązania umożliwiają m.in. ograniczenie przyrostu długu i deficytu jednostek samorządu terytorialnego oraz stworzą warunki dla wprowadzenia reguły fiskalnej dla całego sektora finansów publicznych.

d3tz9rg

SYSTEM EMERYTALNY

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (przyjęta przez Sejm 11 maja). Ustawa dotyczy reformy systemu emerytalnego i zawiera rozwiązania zapewniające zarówno bezpieczeństwo tego systemu (zmiany demograficzne), jak i bezpieczeństwo finansów publicznych (ograniczenie narastania długu publicznego). Od 2013 r. ma być stopniowo zrównywany i podwyższany wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn - docelowo będziemy pracować do 67. roku życia.

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (prezydent podpisał ustawę i skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego, waloryzacja rent i emerytur nastąpiła 1 marca 2012 r.). Nowe zasady waloryzacji emerytur i rent pomogą zmniejszyć różnice w wysokości tych świadczeń. Chodzi o waloryzację kwotową, która jest korzystna dla uboższych emerytów i rencistów.

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (przyjęta przez Sejm 11 maja). Zgodnie z intencją rządu, nowy model zabezpieczenia emerytalnego dla służb mundurowych zakłada wydłużenie okresu pracy niezbędnego do nabycia uprawnień emerytalnych oraz określenie wieku uprawniającego do świadczenia emerytalnego.

d3tz9rg

SYSTEM PODATKOWY

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (rozwiązania uszczelniające pobór tzw. "podatku Belki" obowiązuje od 31 marca 2012 r.). Ustawa okołobudżetowa zawiera rozwiązania uniemożliwiające omijanie podatku od dochodów kapitałowych przy lokatach bankowych. Chodzi o tzw. dzienne lokaty przy "podatku Belki".

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (projekt przyjęty przez KRM 26 kwietnia). Przewidziano: - likwidację ulgi na Internet; - zmiany w stosowaniu odpisu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów (taki odpis będzie możliwy przy przychodach w wysokości 85 tys. zł rocznie); - zmiany w ulgach na dzieci w celu wsparcia rodzin o najniższych dochodach, a także posiadających troje i więcej dzieci: a) dla rodzin wychowujących jedno dziecko, których dochód roczny nie przekroczy 85 tys. zł ulga pozostaje bez zmian; b) rodzinom wychowującym jedno dziecko, których dochód roczny przekracza 85 tys. zł ulga nie będzie przysługiwała; c) w przypadku rodzin wychowujących dwoje dzieci - bez względu na osiągnięty dochód - ulga pozostanie bez zmian; d) w rodzinie z trójką dzieci i więcej - bez względu na osiągnięty dochód - ulga będzie przysługiwać na wszystkie dzieci, ale na trzecie i każde kolejne zostanie podwyższona o 50 proc.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (trwają prace w Sejmie). Zaproponowane zmiany służą realizacji zasady sprawiedliwości i solidarności społecznej. Ograniczona zostanie liczba osób uprawnionych do otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wprowadzone zostanie kryterium dochodowe - 1922 zł na osobę w rodzinie, warunkujące prawo do "becikowego". Kwota 1922 zł ma stanowić odzwierciedlenie progu podatkowego - 85 tys. zł - w przypadku rodziny 3-osobowej.

d3tz9rg

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawy o podatku rolnym (trwa przygotowanie projektu). Zakłada się objęcie podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych z działalności rolniczej. Proponowane rozwiązania to m.in.: modyfikacja podatku rolnego wynikająca z wprowadzenia podatku dochodowego; zniesienie ceny żyta jako podstawy do ustalania stawki podatku rolnego i wprowadzenie stawki kwotowej, waloryzowanej każdego roku wskaźnikiem inflacji; ograniczenie zwolnień i ulg w związku z objęciem dochodów z działalności rolniczej podatkiem dochodowym.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (weszła w życie 1 lutego 2012 r.) Składka rentowa po stronie pracodawcy została podwyższona o 2 punkty procentowe. Takie rozwiązanie poprawi sytuację sektora finansów publicznych, ograniczając narastanie długu publicznego.

Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (weszła w życie 1 lutego 2012 r.). Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzona została składka zdrowotna dla rolników. Zasady jej opłacania są następujące: - za rolników posiadających mniej niż 6 ha - składkę pokrywa budżet państwa; - rolnicy posiadający gospodarstwa od 6 do 15 ha - zapłacą składkę w wysokości 18 zł; - rolnicy mający gospodarstwa powyżej 15 ha - zapłacą składkę w wysokości 36 zł.

d3tz9rg

BOGACTWA NATURALNE

Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin (wejście w życie 18 kwietnia). Zgodnie z zapowiedzią premiera, nowe przepisy mają zapewnić państwu udział w zyskach wynikających z eksploatacji niektórych surowców naturalnych należących do państwa (podatek od miedzi i srebra).

Założenia do projektu ustawy o podatku od wydobycia węglowodorów (planowane przyjęcie przez rząd założeń II kwartał 2012 r., trwa przygotowanie projektu). Nowe przepisy mają zapewnić państwu odpowiedni udział w rencie surowcowej. Dotyczy to korzyści wynikających z eksploatacji gazu łupkowego.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

d3tz9rg

Założenia do projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (planowane przyjęcie przez rząd założeń II kwartał 2012 r., trwa przygotowanie projektu). Zaproponowane rozwiązania kontynuują działania ograniczające obciążenia administracyjne i obowiązki informacyjne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz zmniejszają koszty wykonywania tej działalności ponoszone przez przedsiębiorców.

Nowa ustawa Kodeks budowlany (trwa przygotowanie projektu założeń). W dokumencie będą uwzględnione rozwiązania, które usprawnią przebieg procesu budowlanego.

SĄDOWNICTWO

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw (przyjęta przez RM 9 maja). Zmiany mają skrócić postępowanie sądowe o jedną trzecią. Chodzi m.in. o: prawo oskarżonego do uczestniczenia w rozprawie (do tej pory był to jego obowiązek); dopuszczenie do wykonywania czynności w postępowaniu karnym referendarzy sądowych; ograniczenie możliwości zwrotu sprawy do prokuratury; wprowadzenie nowego rodzaju zabezpieczenia majątkowego (zabezpieczenie środków finansowych na karcie płatniczej).

d3tz9rg

Założenia do ustawy o prokuraturze (przed przyjęciem przez KRM). Przepisy będą dotyczyć kontroli parlamentarnej nad prokuraturą, włączenia prokuratury w realizację polityki karnej rządu, zwiększenie uprawnień Prokuratora Generalnego oraz uregulowanie kwestii prokuratorów w stanie spoczynku.

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz Kodeks karny skarbowy (planowane przyjęcie przez rząd założeń IV kwartał 2012 r., trwa przygotowanie projektu). Przygotowane zmiany mają związek z zapowiedzianym przez premiera przyspieszeniem postępowań sądowych o jedną trzecią. Dopuszczenie referendarzy sądowych do wykonywania czynności procesowych (w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia) powinno skrócić i usprawnić postępowania.

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (planowane przyjęcie przez rząd założeń II kwartał 2012 r., trwa przygotowanie projektu). Wprowadzenie elektronicznego protokołu rozprawy w sprawach o wykroczenia (w postaci elektronicznego zapisu dźwięku).

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (przed przyjęciem założeń przez KRM). Założono ułatwienia dla obywateli m.in. przez ustawowe zagwarantowanie powszechnego, bezpłatnego dostępu do przeglądania księgi wieczystej za pośrednictwem Internetu i elektroniczne uzyskiwanie odpisów z ksiąg wieczystych.

Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (planowane przyjęcie przez rząd II kwartał 2012 r., trwają konsultacje społeczne). Proponuje się rozszerzenie dostępu do tzw. zawodów regulowanych (wymagających określonych kwalifikacji przewidzianych w przepisach prawa).

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawy o statystyce publicznej, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (planowane przyjęcie przez rząd założeń II kwartał 2012 r.). Zaproponowano skrócenie terminów nadawania NIP w stosunku do osób prawnych podlegających rejestracji w KRS oraz zmniejszenie dla pracodawców obowiązków zgłoszeniowych do PIS i PIP.

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (planowane przyjęcie przez rząd założeń III kwartał 2012 r.). Projekt ma umożliwić szybsze uzyskiwanie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego i adwokata - deregulacja i skrócenie terminów postępowań. Zrównanie uprawnień adwokatów i radców.

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o statystyce publicznej oraz ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (planowane przyjęcie przez rząd założeń - III kwartał 2012 r.). Zmiany mają usprawnić procedurę rejestracji przedsiębiorców w KRS.

POZOSTAŁE

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (projekt przed ostatecznym przyjęciem przez KRM). Zaproponowano wprowadzenie do polskiego prawa instytucji tzw. opłaty ostrożnościowej, jako sposobu pozyskiwania dodatkowych, pozabudżetowych środków na finansowanie działań nakierowanych na utrzymanie stabilności sektora bankowego. Oznacza to, że niektóre instytucje finansowe będą zobowiązane do wpłacania opłaty ostrożnościowej do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Środki te będą ewidencjonowane na specjalnym funduszu - Funduszu Stabilizacyjnym. Opłata byłaby wnoszona dwa razy w roku. Wysokość opłaty będzie corocznie określać Rada BFG.

Pakiet projektów ustaw dotyczących e-administracji: założenia do projektu ustawy o wykonywaniu zadań publicznych drogą elektroniczną, założenia do projektu ustawy o otwarciu zasobów publicznych, (trwa przygotowanie projektów). Przygotowywane w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji projekty aktów prawnych będą realizować zapowiedzianą przez premiera ideę usprawniania pracy administracji przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik informatycznych, przyczyniając się do bardziej powszechnego korzystania przez obywateli z różnego rodzaju zasobów, w tym zasobów edukacyjnych, kulturowych i naukowych.

Ustawa o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa (wejście w życie - 30 kwietnia). Ustawa przewidziała likwidację 13 delegatur terenowych ministra Skarbu Państwa.

Założenia do projektu o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji terenowych organów administracji rządowej (trwa przygotowanie projektu) Likwidacji ulegną urzędy obsługujące organy rządowej administracji zespolonej w województwie. Obsługę tych organów będą prowadziły urzędy wojewódzkie - centra usług wspólnych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (trwa przygotowanie projektu). Przewiduje się likwidację wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego i przekazanie ich zadań do delegatur terenowych Inspekcji Transportu Drogowego.

Propozycja reformy zasad nabywania uprawnień do emerytur (trwa przygotowanie projektu). Chodzi o zmiany w systemie emerytur górniczych. Przywileje będą przysługiwać wyłącznie pracującym bezpośrednio przy wydobyciu.

Wydanie rozporządzeń umożliwiających wypłatę żołnierzom i policjantom 300 zł podwyżki od 1 lipca 2012 r. (rozporządzenie dla policjantów przyjęte przez RM 3 kwietnia). (PAP)

fdu/ ana/

d3tz9rg

Podziel się opinią

Share
d3tz9rg
d3tz9rg