Trwa ładowanie...
d2v0j91
d2v0j91
espi

ŚWIECIE - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)

ŚWIECIE - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
Share
d2v0j91
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody ze sprzedaży 2 771 722 2 263 674 669 482 565 297
Zysk z działalności operacyjnej 457 343 330 724 110 467 82 590
Zysk brutto 419 968 263 690 101 439 65 850
Zysk netto 395 994 249 317 95 648 62 261
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 647 210 347 826 156 327 86 861
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (59 273) (111 877) (14 317) (27 939)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (121 916) (243 885) (29 448) (60 904)
Przepływy pieniężna netto, razem 466 021 (7 936) 112 563 (1 982)
Aktywa, razem 2 728 591 2 319 698 617 776 585 738
Zobowiązania długoterminowe 384 450 477 471 87 043 120 564
Zobowiązania krótkoterminowe 514 376 408 456 116 459 103 138
Kapitał własny 1 829 765 1 433 771 414 274 362 036
Kapitał podstawowy 333 734 333 734 75 560 84 270
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 829 765 1 433 771 414 274 362 036
Liczba akcji 50 000 000 50 000 000
Zysk na jedną akcję zwykłą 7,92 4,99 1,91 1,25
Wartość księgowa na jedną akcję 36,60 28,68 8,29 7,25
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Wybrane dane finansowe za 2011 r. - Grupa Mondi.pdf Wybrane dane finansowe
Opinia i raport z badania Grupy Mondi Świecie.pdf Opinia i raport z badania
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2011 r. - Grupa Mondi Świecie.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2011 rok
Sprawozdanie z działalności Grupy Mondi Świecie za 2011 r..pdf Sprawozdanie z działalności Grupy za 2011 rok
Pismo Prezesa 2011 Grupa Mondi Świecie.pdf Pismo Prezesa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-02-16
MONDI ŚWIECIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ŚWIECIE Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
86-100 Świecie
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Bydgoska 1
(ulica) (numer)
(0-52) 332 10 00 (0-52) 332 19 10
(telefon) (fax)
info.swiecie@mondigroup.com www.mondigroup.pl
(e-mail) (www)
559-00-00-505 002527817
(NIP) (REGON)
Deloitte Audyt Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d2v0j91

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-13 Maciej Kunda Prezes Zarządu
2012-02-13 Jan Żukowski Członek Zarządu
2012-02-13 Florian Stockert Członek Zarządu
2012-02-13 Tomasz Katewicz Członek Zarządu
2012-02-13 Bogusław Bielecki Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-13 Teresa Czuryło Kierownik Działu Księgowości

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2v0j91

Podziel się opinią

Share
d2v0j91
d2v0j91