Trwa ładowanie...
dafkeaj

SYNTHOS - Raport roczny R 2013

SYNTHOS - Raport roczny R 2013

Share
dafkeaj
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 90 805 96 349 21 564 23 085
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 482 881 773 121 107 568 185 241
Zysk (strata) brutto 472 841 759 320 110 933 181 934
Zysk (strata) netto 469 409 761 423 111 472 182 438
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 765 356 20 182 181 752 4 836
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 71 842) ( 19 440) ( 17 061) ( 4 658)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( 703 512) ( 210 488) ( 167 065) ( 50 433)
Przepływy pieniężne netto, razem ( 9 998) ( 209 746) ( 2 374) ( 50 255)
Aktywa, razem 875 799 1 579 975 211 178 386 472
Zobowiązania razem 340 592 502 846 82 126 122 999
Zobowiązania długoterminowe 77 534 415 18 696 101
Zobowiązania krótkoterminowe 263 058 502 431 63 430 122 898
Kapitał własny 535 207 1 077 129 129 053 263 473
Kapitał zakładowy 39 698 39 698 9 572 9 710
Liczba akcji (w szt.) 1 323 250 000 1 323 250 000 1 323 250 000 1 323 250 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)*) 0,35 0,58 0,08 0,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,35 0,58 0,08 0,14
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)*) 0,40 1,17 0,10 0,28
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,40 1,17 0,10 0,28
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa do raportu jednostkowego.pdf List Prezesa Zarządu Synthos S.A.
Synthos SA Roczne Jednostkowe SprawozdanieFinansowe2013.pdf Sprawozdanie Finansowe Synthos S.A. za rok 2013
Raport roczny 2013 jednostkowy opisowy.pdf Sprawozdanie z działalności Synthos S.A. za rok 2013
Synthos S.A. - OiR za 01.01-31.12. 2013.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dafkeaj

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-04 | | | | | | | |
| | | SYNTHOS SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | SYNTHOS | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 32-600 | | Oświęcim | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Chemików | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 033 844-18-21 | | 033 842-42-18 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | synthos-pl@synthosgroup.com | | www.synthosgroup.com | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 549-000-21-08 | | 070472049 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Tomasz Kalwat Prezes Zarządu
2014-03-04 Zbigniew Warmuz Wiceprezes Zarządu
2014-03-04 Zbigniew Lange Członek Zarządu
2014-03-04 Tomasz Piec Członek Zarządu
2014-03-04 Jarosław Rogoża Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Michał Watoła Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dafkeaj

Podziel się opinią

Share
dafkeaj
dafkeaj