Trwa ładowanie...
dz57d95

SYNTHOS - Rekomendacja Rady Nadzorczej dot. wypłaty dywidendy za rok 2013 (7/2014)

SYNTHOS - Rekomendacja Rady Nadzorczej dot. wypłaty dywidendy za rok 2013 (7/2014)

Share
dz57d95
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-21
Skrócona nazwa emitenta
SYNTHOS
Temat
Rekomendacja Rady Nadzorczej dot. wypłaty dywidendy za rok 2013
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; oraz § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Synthos S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 21 marca 2014 r. Zarząd Emitenta powziął informacje o podjęciu przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwały nr VII/87/2014 w sprawie przychylenia się do wniosku Zarządu i rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Synthos S.A. wypłaty dywidendy z zysku za 2013 rok w kwocie 410.207.500,00 (słownie: czterysta dziesięć milionów dwieście siedem tysięcy pięćset) zł, to jest 0,31zł (trzydzieści jeden groszy) na jedną akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dz57d95

| | | SYNTHOS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SYNTHOS | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 32-600 | | Oświęcim | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 033 844-18-21 | | 033 842-42-18 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | synthos-pl@synthosgroup.com | | www.synthosgroup.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 549-000-21-08 | | 070472049 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Tomasz Kalwat Prezes Zarządu
2014-03-21 Zbigniew Lange Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dz57d95

Podziel się opinią

Share
dz57d95
dz57d95