Trwa ładowanie...
d1tv22z

SYNTHOS - Zbycie i nabycie przez spółki zależne aktywów o znacznej wartości (2/2015)

SYNTHOS - Zbycie i nabycie przez spółki zależne aktywów o znacznej wartości (2/2015)

Share
d1tv22z

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SYNTHOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zbycie i nabycie przez spółki zależne aktywów o znacznej wartości | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. jedn. Dz. U. z 2014 roku poz.133) (Rozporządzenie), Zarząd Synthos S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 lutego 2015 roku Green Pepper SCSp (société en commandite spéciale), spółka utworzona zgodnie z prawem luksemburskim z siedzibą w Luksemburgu, adres: Rue Aldringen 23, L-1118 Luxembourg, wpisaną do Rejestru Działalności Gospodarczej i Spółek (?Registre de Commerce et des Sociétés?) pod numerem RCS B 192143 dalej ?SCSp? oraz Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, (adres: ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000478085 zwana dalej ?Spółką? zawarły umowę na mocy której: Spółka nabyła od SCSp w celu umorzenia Obligacje własne serii A wyemitowane w dniu 22 listopada 2013 roku przez Spółkę o wartości nominalnej 100,00zł (łownie: sto złotych 00/100) każda, o numerach od A1 do A6.416.362, za wynagrodzeniem w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji serii A tj. w łącznej kwocie 641.636.200,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści jeden milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych 00/100). Jednocześnie w celu zwolnienia się ze zobowiązania do zapłacenia łącznej kwoty wynagrodzenia za Obligacje serii A nabyte w celu umorzenia, o którym mowa powyżej, Spółka - w trybie art. 453 polskiego kodeksu cywilnego - przeniosła na SCSp ogół praw i obowiązków wspólnika Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu (adres: ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim) wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000490507 (dalej jako ?Synthos Dwory 7?) wraz z wszelkimi prawami z tym związanymi, na co SCSp wyraziło zgodę (datio in solutum). W wyniku zawarcia tej umowy wspólnikiem Synthos Dwory 7 zostało SCSp w miejsce Spółki. Spółka również w dniu dzisiejszym podjęła uchwałę o umorzeniu Obligacji własnych serii A wyemitowanych w dniu 22 listopada 2013 roku o wartości nominalnej 100,00zł (słownie: sto złotych 00/100) każda, o numerach od A1 do A6.416.362, za wynagrodzeniem w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji serii A tj. w łącznej kwocie 641.636.200,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści jeden milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych 00/100). Green Pepper SCSp, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna oraz Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna są podmiotami
pośrednio całkowicie zależnymi od Emitenta. Jeden z Członków Zarządu Emitenta Pan Zbigniew Lange jest równocześnie członkiem Zarządu spółki Synthos Dwory 7 sp. z o.o. która jest jedynym komplementariuszem Synthos Dwory 7 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Holding S.K.A. oraz wspólnikiem uprawnionym do wyłącznej reprezentacji Synthos Dwory 7 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki jawnej oraz członkiem Zarządu Green Pepper SCSp. Jako kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości przyjęto przekroczenie wartości 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 45 lit. b) Rozporządzenia, stanowi podstawę do uznania tych aktywów za aktywa znacznej wartości. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tv22z

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SYNTHOS SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SYNTHOS | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32-600 | | Oświęcim | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Chemików | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 033 844-18-21 | | 033 842-42-18 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | synthos-pl@synthosgroup.com | | www.synthosgroup.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 549-000-21-08 | | 070472049 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-19 Tomasz Kalwat Prezes Zarządu
2015-02-19 Wiesław Ziembla Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tv22z

Podziel się opinią

Share
d1tv22z
d1tv22z