Trwa ładowanie...
dadxped
dadxped
espi

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Zawarcie umowy pomiędzy TAURON Polska Energia S.A. a TAURON Wytwarza...

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Zawarcie umowy pomiędzy TAURON Polska Energia S.A. a TAURON Wytwarzanie S.A. w ramach centralizacji handlu paliwami w Grupie TAURON (28/2012)
Share
dadxped

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy pomiędzy TAURON Polska Energia S.A. a TAURON Wytwarzanie S.A. w ramach centralizacji handlu paliwami w Grupie TAURON | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TAURON Polska Energia S.A. (Emitent, Sprzedający) informuje, że w ramach procesu wdrażania w Grupie TAURON scentralizowanego modelu handlu paliwami, który zakłada z jednej strony przejmowanie przez Emitenta od spółek zależnych kompetencji w zakresie nabywania węgla i mułu węglowego od dostawców - spółek węglowych, kopalń i innych podmiotów zajmujących się handlem węglem, a następnie odsprzedaż przez Emitenta ww. paliw do spółek z Grupy Kapitałowej, a w szczególności do TAURON Wytwarzanie S.A. (TAURON Wytwarzanie, Kupujący) - spółki zależnej Emitenta, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii, w dniu 5 czerwca 2012 r. pomiędzy Emitentem jako Sprzedającym, a TAURON Wytwarzanie jako Kupującym została zawarta umowa (Umowa), której przedmiotem jest uregulowanie zasad i warunków sprzedaży przez Emitenta na rzecz Kupującego pozyskiwanego z różnych źródeł węgla kamiennego do celów energetycznych - z przeznaczeniem do zużycia w elektrowniach i elektrociepłowniach należących do TAURON
Wytwarzanie. Istotne warunki Umowy: - Umowa została zawarta na czas nieokreślony, - szacunkowa wartość netto Umowy w okresie pierwszego roku jej obowiązywania (tj. 12 kolejnych miesięcy począwszy od dnia 1 czerwca 2012 r.): ok. 2,4 mld zł. Wartość Umowy w okresie pięcioletnim może ulec znaczącym odchyleniom od pięciokrotności wymienionej wartości m.in. ze względu na spodziewane efekty centralizacji handlu paliwami, o których mowa poniżej, - w Umowie nie występują warunki rozwiązujące lub zawieszające, - Umowa przewiduje naliczanie kar umownych w przypadku niedostarczenia lub nieodebrania węgla w wysokości od 5% do 20% wartości netto niedostarczonego lub nieodebranego węgla, przy czym dopuszczalne jest odchylenie od wolumenu węgla przewidzianego do zakupu w zakresie: od +/?5% do +/-20%. Kary umowne są naliczane po przekroczeniu w dół dopuszczalnego odchylenia wolumenu zakupu węgla. Oprócz ww. kar umownych każda ze stron Umowy może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku gdy
kary umowne nie pokryją poniesionej szkody. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków typowych dla tego rodzaju umów. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą Emitent przyjął 10% kapitałów własnych. Emitent oczekuje, iż działania związane z centralizacją handlu paliwami wzmocnią w dłuższym terminie pozycję negocjacyjną Emitenta i przyniosą wymierne korzyści w zakresie optymalizacji kosztów zakupu paliw ze względu na koncentrację całego ich wolumenu w TAURON Polska Energia S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-114 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ks. P. Ściegiennego 3
(ulica) (numer)
(32) 744 27 04 (32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon) (fax)
sekretariat@tauron-pe.pl www.tauron-pe.pl
(e-mail) (www)
9542583988 240524697
(NIP) (REGON)
dadxped

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Dariusz Lubera Prezes Zarządu
2012-06-05 Krzysztof Zawadzki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dadxped

Podziel się opinią

Share
dadxped
dadxped