Trwa ładowanie...
d1m2yrb

TELFORCEONE S.A. - Rejestracja zmian w kapitale zakładowym Emitenta (1/2013)

TELFORCEONE S.A. - Rejestracja zmian w kapitale zakładowym Emitenta (1/2013)

Share
d1m2yrb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TELFORCEONE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmian w kapitale zakładowym Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki TelForceOne S.A., informuje, iż Spółka w otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 18 grudnia 2012 roku, wpisu do KRS zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dotyczy 7000 akcji zwykłych na okaziciela serii "C" o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę w 2006 roku w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, 7000 akcji na okaziciela serii C zostało objętych w wyniku wykonania uprawnień z 7000 warrantów subskrypcyjnych serii A3. W związku z powyższym zmieniony został § 7 Statutu Spółki, który uzyskał następujące brzmienie: (I) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.195.848,00 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) złotych i dzieli się na 8.195.848 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) akcji, w tym: 1)5.000.000 (pięć milionów)
akcji na okaziciela serii A o numerach od A 000.000.001 do A 005.000.000 o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda akcja, 2)2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od B 000.000.001 do B 002.500.000 o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda akcja, 3)172.640 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji na okaziciela serii C o numerach od C 000.000.001 do C 000.172.640 o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda akcja, 4)73.208 (siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem) akcji na okaziciela serii D o numerach od D 000.000.001 do D 000.073.208 o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda akcja, 5)450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od E 000.000.001 do E 000.0450.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda akcja. II) ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki, po rejestracji zmiany, wynosi 8.195.848. W związku z powyższą rejestracją podwyższenia kapitału
zakładowego Zarząd Spółki publikuje tekst jednolity Statutu Spółki, który został ustalony przez Zarząd w celu umożliwienia rejestracji sądowej akcji 7000 serii "C" objętych w wyniku oświadczeń złożonych przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii "A3" . Brzmienie tekstu jednolitego Statutu wskazane w załączeniu. Zarząd spółki jednocześnie informuje, że rejestracja w/w akcji serii C jest konsekwencją realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2009 (ostatni rok z trzyletniego Programu Motywacyjnego 2007 - 2009).Tym samym Zarząd informuje, że Program Motywacyjny został całkowicie wygaszony. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI TelForceOne.pdf | Tekst jednolity Statutu Spółki TelForceOne S.A. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m2yrb

| | | TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TELFORCEONE S.A. | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-428 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Krakowska 119 | | 119 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71/ 327 20 00 | | 71/ 327 20 09 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@telforceone.pl | | www.telforceone.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 898-19-67-851 | | 932674375 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Wiesław Żywicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m2yrb

Podziel się opinią

Share
d1m2yrb
d1m2yrb