Trwa ładowanie...
d3unxcu

TELFORCEONE S.A. - Umowa znacząca z Jeronimo Martins Polska S.A. (6/2014)

TELFORCEONE S.A. - Umowa znacząca z Jeronimo Martins Polska S.A. (6/2014)

Share
d3unxcu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TELFORCEONE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca z Jeronimo Martins Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "TelForceOne " S.A. informuje, że okresie ostatnich 3 miesięcy spółka zależna Emitenta - myPhone Sp. z o. o. zrealizowała obroty z Jeronimo Martins Polska S.A., których łączna wartość wyniosła 9.099.633,28 PLN i osiągnęła wartość kryterium umowy znaczącej, bowiem przekroczyła próg 10% kapitału własnego spółki TelForceOne S.A., a kapitał własny Emitenta na dzień 30 września 2013 roku wynosił 81.760.029,60 PLN. Przedmiotem umowy współpracy pomiędzy myPhone Sp. z o.o. a Jeronimo Martins Polska S.A. jest sprzedaż telefonów komórkowych, tabletów, kamer samochodowych i drobnej elektroniki użytkowej wszystkie produkty opatrzone markami spółki myPhone. Największą wartość miała transakcja zawarta w dniu 2 grudnia 2013 roku na łączną wartość 468.653,49 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote 49/100). Transakcja ta dotyczyła sprzedaży w/w towarów. Warunki sprzedaży nie odbiegały od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji. W ramach współpracy zastrzeżone
były kary umowne, co nie wyłączało uprawnienia Jeronimo Martins Polska S.A. do dochodzenia pełnego odszkodowania, w przypadku gdyby szkoda Jeronimo Martins Polska S.A. przewyższała wartość zastrzeżonej kary. Zarząd spółki TelForceOne S.A. pragnie poinformować, iż w ramach współpracy z Jeronimo Martins Polska S.A. w powyższym zakresie, wzajemna współpraca przebiega korzystnie i z dochowaniem terminów dostaw oraz płatności i nie wystąpiły okoliczności zobowiązujące myPhone Sp. z o. o. do zapłaty kar umownych. Zastrzeżone kary umowne nie odbiegały od standardów rynkowych. Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, iż w jego ocenie dotychczasowa współpraca z Jeronimo Martins Polska S.A. daje podstawę do pozytywnej oceny możliwości jej kontynuacji. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3unxcu

| | | TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TELFORCEONE S.A. | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-428 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Krakowska 119 | | 119 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71/ 327 20 00 | | 71/ 327 20 09 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@telforceone.pl | | www.telforceone.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 898-19-67-851 | | 932674375 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Wiesław Żywicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3unxcu

Podziel się opinią

Share
d3unxcu
d3unxcu