Trwa ładowanie...
d14bh3t
d14bh3t
espi

TESGAS S.A. - Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG (16/2013)

TESGAS S.A. - Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG (16/2013)
Share
d14bh3t

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TESGAS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 9 września 2013 roku, powziął informację, iż w okresie od 21 sierpnia 2013 roku do dnia 9 września 2013 roku Emitent wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej TESGAS zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. umowy na łączną szacunkową wartość 7.734.774,53 zł (słownie: siedem milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złotych 53/100) brutto. Umową o największej wartości jest umowa podpisana w dniu 21 sierpnia 2013 roku, pomiędzy TESGAS S.A. (Wykonawca) a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na adaptację urządzeń gazowych i ich regulację u odbiorców gazu z grup taryfowych 1 - 7 w strefie dystrybucyjnej 160-Nowy Tomyśl w miejscowościach: Nowy Tomyśl. Stary Tomyśl, Sękowo, Sątopy, Chojniki, Paproć, Przyłęk, Glinno, Boruja Kościelna, Boruja Nowa, Bukowiec Odbudowa, Bukowiec, Biała Wieś, Kąkolewo gm. Grodzisk Wielkopolski, Lasówki, Sworzyce oraz przekazanie przez Wykonawcę
inwentaryzacji urządzeń gazowych i bazy danych uzupełnionej po przeprowadzeniu Adaptacji. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w zakresie adaptacji urządzeń w terminie od dnia 2 września 2013 roku do dnia 16 października 2013 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 3.379.935,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych 04/100) netto. W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy następującymi karami: - W razie opóźnienia w wykonaniu prac objętych przedmiotem umowy, również za opóźnienie w przekazywaniu stanu gazomierzy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 50% wynagrodzenia brutto. - W przypadku odstąpienia od wykonania umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zobowiązany
będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 50% wynagrodzenia brutto. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku poniesienia szkody w wysokości przekraczającej ustaloną wysokość kary umownej. Umowy zawarte przez spółkę TESGAS S.A. i spółki z Grupy Kapitałowej TESGAS ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG łączenie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TESGAS S.A. budownictwo
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-070 Dąbrowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Batorowska 9
(ulica) (numer)
(61) 89 01 600 (61) 89 01 602
(telefon) (fax)
tesgas@tesgas.pl www.tesgas.pl
(e-mail) (www)
777-25-27-260 639801998
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2013-09-09 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14bh3t

Podziel się opinią

Share
d14bh3t
d14bh3t