Trwa ładowanie...
d3on51u

TORPOL S.A. - Raport roczny R 2014

TORPOL S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d3on51u
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży 775 405 415 722 185 094 98 723
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2014
Aktywa trwałe 115 221 104 967 27 033 25 310
Aktywa obrotowe 706 707 389 468 165 804 93 911
Aktywa razem 821 928 494 435 192 837 119 221
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 619 407 372 212 145 322 89 750
Zobowiązania krótkoterminowe 585 070 339 951 137 266 81 971
Kapitał własny 202 521 122 223 47 514 29 471
Kapitał zakładowy 4 594 3 114 1 078 751
Dane finansowe zaprezentowane powyżej zostały przeliczone na euro wg następujących zasad: - poszczególne pozycje bilansu przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2014 roku (1 EUR =4,2623 PLN) i na dzień 31 grudnia 2013 roku (1 EUR= 4,1472 PLN); - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego z miesięcy w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku (1 EUR = 4,1893 PLN) oraz dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku (1 EUR = 4,2110 PLN).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 48 367 24 293 11 546 5 769
Zysk (strata) ze sprzedaży 32 308 11 039 7 712 2 621
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 647 10 730 7 793 2 548
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 30 347 6 599 7 244 1 567
Zysk (strata) netto 25 003 4 784 5 968 1 136
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 117 538 64 164 28 057 15 237
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 760 -956 -659 -227
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 22 775 5 725 5 437 1 360
Przepływy pieniężne netto razem 137 553 68 933 32 835 16 370
Zysk (strata) na 1 akcję (w zł/?) 1,09 0,31 0,26 0,07
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję (w zł/?) 1,09 0,31 0,26 0,07
Zadeklar. lub wypł. dywidenda na 1 akcję (w zł/?) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilość akcji (szt.) 22 970 000 15 570 000 22 970 000 15 570 000
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/?) 8,82 7,85 2,07 1,89
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł/?) 8,82 7,85 2,07 1,89

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Spółka list prezesa do akcjonariuszy.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Torpol - JSF 2014.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2014
TORPOL_Sprawozdanie Zarządu za 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z dz. Spółki za 2014
Spółka TORPOL_opinia i raport biegłego.pdf TORPOL - opinia i raport biegłego
Spółka TORPOL_Oświadczenia Zarządu za 2014.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia JST i biegłego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3on51u

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TORPOL S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61-052 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Mogileńska | | 10G | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (61) 87 82 700 | | +48 (61) 87 82 790 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ri@torpol.pl | | www.torpol.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9720959445 | | 639691564 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Tomasz Sweklej Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Tomasz Sweklej
2015-03-23 Krzysztof Miler Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Krzysztof Miler
2015-03-23 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Michał Ulatowski

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Marta Izdebska Prokurent, Główny Księgowy Marta Izdebska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3on51u

Podziel się opinią

Share
d3on51u
d3on51u