Trwa ładowanie...
d46w02y
d46w02y
espi

TRAKCJA POLSKA S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (35/2011)

TRAKCJA POLSKA S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (35/2011)
Share
d46w02y

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27 maja 2011 r. Spółka, jako Pełnomocnik konsorcjum w składzie: 1. Trakcja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ? Pełnomocnik konsorcjum; 2. PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie ? Partner konsorcjum; 3. Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ? Partner konsorcjum; 4. Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty-Łódź" S.A. z siedzibą w Łodzi ? Partner konsorcjum; 5. "INTOP Warszawa" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ? Partner konsorcjum; 6. Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ? Partner konsorcjum; (dalej, łącznie: "Wykonawca") zawarła z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: "Zamawiający") umowę na wykonanie robót budowlanych modernizacji linii nr 9 na odcinku od km 236,920 do km 287,700 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku w ramach Projektu: Nr POIiŚ 7.1-1.3 "Modernizacja linii kolejowej E 65/ CE 65 na odcinku Warszawa ? Gdynia ?
obszar LCS Iława, LCS Malbork (dalej: "Umowa"). Wartość Umowy: Łączna wartość netto Umowy: 868.894.251,27 PLN (słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden 27/100 złotych); Łączna wartość brutto Umowy: 1.068.739.929,06 PLN (słownie: jeden miliard sześćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć 06/100 złotych); Część wartości Umowy netto, która przypada Spółce: 490.979.570,56 PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt 56/100 złotych); Część wartości Umowy brutto, która przypada Spółce: 603.904.871,79 PLN (słownie: sześćset trzy miliony dziewięćset cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden 79/100 złotych). Przedmiot Umowy: Na podstawie Umowy Wykonawca wykona prace branżowe związane z wykonaniem robót budowlanych modernizacji linii nr 9 na odcinku od km 236,920 do km 287,700 objętym obszarem Lokalnego Centrum
Sterowania z siedzibą w Malborku w ramach Projektu: Nr POIiŚ 7.1-1.3 "Modernizacja linii kolejowej E 65/ CE 65 na odcinku Warszawa ? Gdynia ? obszar LCS Iława, LCS Malbork Termin Realizacji Umowy: 30 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. Okres rękojmi za wady: 3 lata Odszkodowanie umowne: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie umowne za opóźnienie w następujących wypadkach i w następującej wysokości: 1. za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 0,05 % całkowitej ceny brutto za każdy dzień opóźnienia; 2. maksymalna kwota odszkodowań umownych nie może przekroczyć 10 % całkowitej ceny brutto. Ponadto Wykonawca pokryje koszty: - opóźnień pociągów powstałych z przyczyn leżących po jego stronie, spowodowanych wydłużeniem czasu przyznanych zamknięć torowych, nieterminowym zgłoszeniem planowanych zamknięć torowych, które uniemożliwiają uzgodnienie z przewoźnikami opracowanego na czas robót rozkładu jazdy, nie uzgodnionym zajęciem torów czynnych podczas robót, naprawą lub wymianą uszkodzonej
podczas robót infrastruktury, prowadzeniem innych prędkości niż wskazane w regulaminie tymczasowych ograniczeń prędkości, podczas robót i po ich zakończeniu, - wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej, - użycia lokomotyw do przeciągania pociągów. Koszty wynikające z tytułu opóźnień pociągów naliczane będą wg not lub faktur przedłożonych przez przewoźników natomiast koszty wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej i użycia lokomotyw do przeciągania pociągów według faktur przedłożonych przez przewoźników. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Wartość wyżej wskazanej części wartości Umowy przypadającej Spółce przekracza 10% kapitałów własnych Trakcji Polskiej S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRAKCJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRAKCJA POLSKA S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złota 59 XVIIIp.
(ulica) (numer)
+48-22-628-62-63 +48-22-474-12-85
(telefon) (fax)
sekretariat@trakcja.com www.trakcja.com
(e-mail) (www)
525-000-24-39 010952900
(NIP) (REGON)
d46w02y

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-27 Maciej Radziwiłł Prezes Zarządu
2011-05-27 Tadeusz Kozaczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d46w02y

Podziel się opinią

Share
d46w02y
d46w02y