Trwa ładowanie...
d45sdtf
d45sdtf
espi

UNIBEP S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

UNIBEP S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
Share
d45sdtf
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 1 079 703 920 548 257 729 218 606
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 138 28 096 6 000 6 672
Zysk (strata) brutto 27 560 23 097 6 579 5 485
Zysk (strata) netto 20 925 16 211 4 995 3 850
Zysk netto przypadający akcjonariuszon jednostki dominującej 19 790 13 641 4 724 3 239
Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 18 547 15 319 4 427 3 638
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 57 136 45 832 13 639 10 884
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 956 80 678 -2 138 19 159
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 753 -72 250 -3 044 -17 157
Przepływy pienięzne netto razem 35 427 54 260 8 457 12 885
Aktywa razem 666 644 554 094 156 405 133 607
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 463 598 368 274 108 767 88 801
Zobowiązania długoterminowe 89 222 74 639 20 933 17 997
Zobowiązania krótkoterminowe 374 376 293 635 87 834 70 803
Kapitał własny ogółem 203 046 185 820 47 638 44 806
Kapitał podstawowy 3 507 3 442 823 830
Liczba akcji (w szt.) 35 070 634 34 420 164 35 070 634 34 420 164
Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) 0,57 0,40 0,14 0,09
Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) 0,57 0,39 0,14 0,09
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 5,70 5,25 1,34 1,27
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
List Przewodniczącego Rady Nadzorczej do Akcjonariuszy.pdf List Przewodniczącego Rady Nadzorczej do Akcjonariuszy
Sprawozdanie finansowe Grupa UNIBEP za 2014r..pdf Sprawozdanie finansowe Grupa UNIBEP za 2014r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy UNIBEP w 2014r.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy UNIBEP w 2014r.
GK UNIBEP opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta za 2014r..pdf GK UNIBEP opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta za 2014r.
Oświadczenie Zarządu - Grupa UNIBEP.pdf Oświadczenie Zarządu ? Grupa UNIBEP
Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2014r..pdf Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2014r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 14/2015 z dnia 2015-03-22 o treści:
UNIBEP S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu raport bieżący nr 14/2015 z dnia dzisiejszego w sprawie korekty skonsolidowanego rocznego raportu okresowego za 2014 rok
Plik Opis
RB142015.pdf Raport bieżący nr 14/2015

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

TRUE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2015-03-22
UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
17-100 Bielsk Podlaski
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 Maja 19
(ulica) (numer)
085 731 80 00 085 730 68 68
(telefon) (fax)
biuro@unibep.pl www.unibep.pl
(e-mail) (www)
543-02-00-365 000058100
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d45sdtf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-22 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki
2015-03-22 Sławomir Kiszycki Wiceprezes Zarządu Sławomir Kiszycki
2015-03-22 Marcin Piotr Drobek Członek Zarządu Marcin Piotr Drobek
2015-03-22 Jan Piotrowski Członek Zarządu Jan Piotrowski

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-22 Krystyna Kobylińska Główna Księgowa Krystyna Kobylińska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d45sdtf

Podziel się opinią

Share
d45sdtf
d45sdtf