Trwa ładowanie...
dbac1a3
espi

WERTH-HOLZ S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. ? zwołane na dzień 31 marca...

WERTH-HOLZ S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. ? zwołane na dzień 31 marca 2014 roku (1/2014)

Share
dbac1a3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WERTH-HOLZ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. ? zwołane na dzień 31 marca 2014 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 31 marca 2014 roku, na godzinę 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Bagno 2/244 w Warszawie (biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3. Wybór komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Werth-Holz S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Werth-Holz S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Werth-Holz S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r. b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności
Werth-Holz S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r. c) Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r. d) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r. e) Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013r. f) Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru; g) Wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii E h) W sprawie zmiany Statutu Spółki 7. Zamknięcie posiedzenia Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 15 marca 2014 roku. W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje: a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b. treść projektów uchwał c. wzór pełnomocnictwa d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | zwołanie ZWZA WH 31.03.2014.pdf | ogłoszenie o zwołaniu WZA | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał ZWZA WH 31.03.2014.pdf | Projekty uchwał | | | | | | | | | |
| | Formularz pełnomocnictwa ZWZA WH 31.03.2014.pdf | Formularz pełnomocnictwa | | | | | | | | | |
| | formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.pdf | Formularz instrukcji do głosowania | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbac1a3

| | | WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WERTH-HOLZ S.A. | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-462 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Szarych Szeregów | | 27 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (95) 749 22 30 | | (95) 749 22 31 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9570985492 | | 220503759 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
2014-03-04 Andreas Madej Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbac1a3

Podziel się opinią

Share
dbac1a3
dbac1a3