Trwa ładowanie...
d3nizab
d3nizab
espi

ZELMER - Wybór Zarządu na nową kadencję (10/2012)

ZELMER - Wybór Zarządu na nową kadencję (10/2012)
Share
d3nizab

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZELMER | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór Zarządu na nową kadencję | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka Zelmer S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka, Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 11 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie wyboru Zarządu Spółki na nową IV kadencję w następującym składzie: Pan Janusz Płocica ? Prezes Zarządu Spółki Pan Bartosz Józefiak ? Członek Zarządu Spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza na podstawie § 13 ust.2 Statutu Spółki postanowiła, że Zarząd Spółki nowej IV kadencji będzie dwuosobowy. Powyższe uchwały Rady Nadzorczej wejdą w życie z chwilą zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zelmer S.A. zatwierdzającego okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r. zaplanowanego na dzień 25 czerwca 2012 r. Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej ww. osób zostały udostępnione przez Spółkę podczas przekazywania informacji o wyborze tych osób w skład Zarządu poprzednich kadencji i są dostępne na stronie internetowej Emitenta.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołani członkowie Zarządu Spółki nie wykonują żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie są wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkami organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonych oświadczeń ww. osoby nie są również wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZELMER SA
(pełna nazwa emitenta)
ZELMER Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-016 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hoffmanowej 19
(ulica) (numer)
017 85 22 666 017 86 58 140
(telefon) (fax)
ir@zelmer.pl www.zelmer.pl
(e-mail) (www)
813-02-68-159 000034648
(NIP) (REGON)
d3nizab

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Janusz Płocica Prezes Zarządu Janusz Płocica
2012-06-12 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nizab

Podziel się opinią

Share
d3nizab
d3nizab