Trwa ładowanie...
dw71wyk
dw71wyk
espi

ZUE S.A. - Informacja o zawarciu umowy o kredyt odnawialny (39/2014)

ZUE S.A. - Informacja o zawarciu umowy o kredyt odnawialny (39/2014)
Share
dw71wyk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ZUE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu umowy o kredyt odnawialny | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?) informuje, iż w dniu 19 listopada 2014 roku zawarł z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (?Bank?) umowę o kredyt odnawialny (?Umowa?). Na podstawie Umowy Bank udziela Spółce odnawialnego limitu kredytowego do maksymalnej wysokości 30 mln zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) w okresie od 19 listopada 2014 roku do 19 listopada 2015 roku. Limit kredytowy przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i jest oparte o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenia należności względem Banku stanowią: a) weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem wystawcy weksla (Spółki) o poddaniu się na rzecz Banku egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72. poz. 665, z późn. zm.) z tytułu wystawionego weksla do kwoty sumy wekslowej, ale nie
większej niż 51 mln zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów złotych), b) potwierdzony przelew wierzytelności z umowy z dnia 25 marca 2013 roku zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., z siedzibą w Warszawie na: ?Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu ?Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowa?, POIiŚ 7.1-69 - o zawarciu przedmiotowej umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2013 z dnia 25 marca 2013 roku, c) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72. poz. 665, z późn. zm). Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia Spółki wobec Banku, ale nie wyższej niż 51 mln zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów złotych). Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości
kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZUE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZUE S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-048 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kazimierza Czapińskiego 3
(ulica) (numer)
+48 12 266-39-39 + 48 12 269-35-89
(telefon) (fax)
zue@zue.krakow.pl www.grupazue.pl
(e-mail) (www)
6792740329 356578200
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-19 Wiesław Nowak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dw71wyk

Podziel się opinią

Share
dw71wyk
dw71wyk